Nøkkeltall i Kommunebarometeret 2014

Tabellen viser sektorkode, nøkkeltallkode, nøkkeltallets vekt i det totale barometeret, nøkkeltallets beskrivelse, kilde, siste årstall dataene er oppdatert og hva som regnes som bra (høy eller lav verdi; høy = 1).
NummerKategoriKodeVektForklaringstekstKildeSiste dataHøyt bra?
1GSKGSK10.02AVGANGSKARAKTERER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste fire år (10 % vekt innen sektoren)Kostra20131
2GSKGSK20.01AVGANGSKARAKTERER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste år (5 %)Kostra20131
3GSKGSK30.02NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt 5. trinn siste fire år (10 %)Udir20131
4GSKGSK40.02NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt 8. trinn siste fire år (10 %)Udir20131
5GSKGSK50.02NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt 9. trinn siste fire år (10 %)Udir20131
6GSKGSK60.01NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt andel elever på laveste mestringsnivå. alle trinn siste tre år (5)Udir20130
7GSKGSK70.04FRAFALL: Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år. snitt siste fire år (20 %)FHI20120
8GSKGSK80.01GRUPPESTØRRELSE: Størrelse (1.-10. trinn) målt mot medianen i egen kommunegruppe (5 %)Kostra20130
9GSKGSK90.01TRIVSEL: 7. trinn. snitt siste fem år (5 %)FHI20121
10GSKGSK100.01TRIVSEL: 10. trinn. siste fem år (5 %)FHI20121
11GSKGSK110.01UTDANNING: Andel lærere med høyere utdanning og pedagogisk utdanning. 1.-10. trinn (5 %)Kostra20131
12GSKGSK120.01SPESIALUNDERVISNING: Andel elever som får slik undervisning. snitt siste fire år (5 %)Kostra20130
13GSKGSK130.005SFO: Andel ansatte i SFO med relevant utdanning (2.5 %)Udir20131
14GSKGSK140.005SFO: Foreldrebetaling full plass i SFO (2.5 %)Udir20130
15ELDREELDRE10.01TILBUD: Andel av innbyggerne over 80 år som får tjenester (5 % vekt i sektoren)Kostra20131
16ELDREELDRE20.005TILBUD: Andel innbyggere over 80 år som får tjenester. snitt siste fire år (2.5 %)Kostra20131
17ELDREELDRE30.01BEHOV: Andel av alle brukere som har omfattende behov for bistand (5 %)Kostra20130
18ELDREELDRE40.01BEHOV: Andel av brukere med omfattende behov. snitt siste fire år (5 %)Kostra20130
19ELDREELDRE50.02HJEMMESYKEPLEIE: Snitt tildelte timer per uke (10 %)Kostra20131
20ELDREELDRE60.01PRAKTISK BISTAND: Snitt tildelte timer per uke (5 %)Kostra20131
21ELDREELDRE70.02SYKEHJEMSPLASSER: Antall som brukes av inn-byggere over 80 år. andel av bef. over 80 år (10 %)Kostra20131
22ELDREELDRE80.01KORTTIDSPLASSER: Antall opphold på én korttidsplass siste år (gjennomstrømming) (5 %)Kostra20131
23ELDREELDRE90.01UTSKRIVNINGSKLARE: Liggedøgn på sykehus. utskrivningsklare pasienter. per 10.000 innb. (5 %)Hdir20130
24ELDREELDRE100.02ENEROM: Andel plasser i brukertilpasset enerom med eget bad/wc (10 %)Kostra20131
25ELDREELDRE110.03LEGE OG FYSIOTERAPI: Tid per uke per beboer i sykehjem (15 %)Kostra20131
26ELDREELDRE120.04FAGUTDANNING: Andel av brukerrettede årsverk som er fagutdannet (20 %)Kostra20131
27ELDREELDRE130.005ÅRSVERK PER MOTTAKER: Både hjemmetjeneste og institusjon (2.5 %)Kostra20131
28BVBV10.015FRISTBRUDD: Andel undersøkelser m behandlings-tid over 3 mnd (15 % vekt innen sektoren)Kostra20130
29BVBV20.02FRISTBRUDD: Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd. snitt siste fire år (20 %)Kostra20130
30BVBV30.0075UTARBEIDET PLAN: Andel barn med utarbeidet plan (7.5 %)Kostra20131
31BVBV40.0075UTARBEIDET PLAN: Andel barn med utarbeidet plan. snitt siste fire år (7.5 %)Kostra20131
32BVBV50.01TILTAK I HJEMMET: Andel saker med tiltak i hjemmet (10 %)Kostra20131
33BVBV60.01TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging. helsestasjon og skolehelsetjeneste (10 %)Kostra20131
34BVBV70.02“ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning. per
barn 0-17 år (20 %)”Kostra20131
35BVBV80.005SAKSBEHANDLING: Avsluttede undersøkelser. per årsverk knyttet til saksbehandling og adm. (5 %) Kostra20131
36BVBV90.005INTERNKONTROLL: Innført (5 %)Kostra20131
37BHBH10.02FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning (20 % vekt innen sektoren)Kostra20131
38BHBH20.015FAGUTDANNING: Ansatte i alt med pedagogisk utdanning (15 %)Kostra20131
39BHBH30.01AREAL: Leke- og oppholdsareal per barn (10 %)Kostra20131
40BHBH40.02BEMANNING: Antall barn (korrigert for alder) per årsverk (20 %)Kostra20130
41BHBH50.015BEMANNING: Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (15 %)Kostra20130
42BHBH60.005KJØNN: Andel ansatte som er menn (5 %)Kostra20131
43BHBH70.01MINORITETSSPRÅKLIGE: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (10 %)Kostra20121
44BHBH80.005ÅPNINGSTID: Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag (5)Kostra20131
45HEHE10.01125LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000 innbyggere (15 % vekt innen sektoren)Kostra20131
46HEHE20.00375LEGEDEKNING: Ledig plass på fastlegelistene. som andel av totalt antall plasser (5 %)Kostra20131
47HEHE30.01125INNLEGGELSER: Antall innleggelser på sykehus per 1.000 innbyggere (15 %)Kostra20130
48HEHE40.00375HELSEUNDERSØKELSE: Andel barn som har fullført undersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (5 %)Kostra20131
49HEHE50.00375HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk hos nyfødte innen to uker etter hjemkomst (5 %)Kostra20131
50HEHE60.0075HELSESØSTER: Antall årsverk per innbygger under 5 år (10 %)Kostra20121
51HEHE70.0075PSYKIATRISK SYKEPLEIER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere (10 %)Kostra20121
52HEHE80.0075MEDISINBRUK: Diabetesmedisin. per 10.000 innbyggere (10 %)FHI20120
53HEHE90.0075MEDISINBRUK: Hjerte- og karmedisin. per 10.000 innbyggere (10 %)FHI20120
54HEHE100.00375MEDISINBRUK: Medisin psykiske lidelser (5 %)FHI20120
55HEHE110.0075FOREBYGGING: Netto driftsutgifter til forebygging. kroner per innbygger - snitt siste tre år (10 %)Kostra20131
56SOSSOS10.0075STØNADSTID: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 18 og 24 år (15 % vekt innen sektoren)Kostra20130
57SOSSOS20.005STØNADSTID: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 25 og 66 år (10 %)Kostra20130
58SOSSOS30.005STØNADSTID: Andel som går over 6 måneder på stønad (10 %)Kostra20130
59SOSSOS40.005STØNAD: Mottakere av kvalifiseringsstønad. andel av de som går over 6 mnd på sosialhjelp (10 %)Kostra20131
60SOSSOS50.0025INDIVIDUELL PLAN: Brukere som har individuell plan. som andel av langtidsmottakere (5 %)Kostra20131
61SOSSOS60.005ØKONOMISK RÅDGIVNING: Andel mottakere som får gjeldsrådgivning samlet (10 %)Kostra20131
62SOSSOS70.0025FOREBYGGING: Netto driftsutgifter til veiledning og sosialt forebyggende arbeid - per mottaker (5 %)Kostra20131
63SOSSOS80.0025KUNDEKONTAKT: Telefontid for brukere. timer per uke (5 %)Kostra20131
64SOSSOS90.005ØKONOMI: Andel av mottakerne som har sosialhjelp som hovedinntektskilde (10 %)Kostra20130
65SOSSOS100.005BOLIG: Andel søknader om kommunal bolig som blir innvilget (10 %)Kostra20131
66SOSSOS110.005BOLIG: Andel av de som har kommunal bolig. som har hatt et midlertidig tilbud siste år (10 %)Kostra20130
67KULKUL10.005PRIORITERING: Netto driftsutgifter til kultur. andel av totale netto driftsutg (20 % vekt innen sektoren)Kostra20131
68KULKUL20.0025IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (10 %)Kostra20131
69KULKUL30.0025BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge (10 %)Kostra20131
70KULKUL40.0025FORMIDLING: Sysselsatte innen kulturformidling (fra Norsk Kulturindeks. Telemarksforskning) (10 %)Kostra20131
71KULKUL50.0025BIBLIOTEK: Netto utgifter til bibliotek. per innbygger (10 %)Kostra20131
72KULKUL60.0025BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (10 %)Kostra20131
73KULKUL70.00125BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (5 %)Kostra20131
74KULKUL80.00125KINO: Kinobesøk per innbygger (5 %)Kostra20131
75KULKUL90.0025MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på kommunens musikk- og kulturskole (10 %)Kostra20131
76KULKUL100.00125MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk Kulturindeks. Telemarksforskning) (5 %)Kostra20131
77KULKUL110.00125FRITIDSSENTER: Antall besøk i året. per innbygger under 18 år (5 %)Kostra20131
78ØKØK10.01DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste år (10 % vekt innen sektoren)Kostra20131
79ØKØK20.02DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste fire år (20 %)Kostra20131
80ØKØK30.01DISPOSISJONSFOND: I prosent av brutto driftsinntekter (10 %)Kostra20131
81ØKØK40.015NETTO LÅNEGJELD: I prosent av brutto driftsinntekter (15 %)Kostra20130
82ØKØK50.01ENDRING LÅNEGJELD: Endring i prosentpoeng siste fire år (5 %)Kostra20130
83ØKØK60.005NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent av brutto driftsinntekter. eksklusive avdrag (5 %)Kostra20130
84ØKØK70.01“INVESTERINGER: I prosent av brutto driftsinntekter
(10 %)”Kostra20130
85ØKØK80.005INVESTERINGER: Snitt siste fire år. som andel av brutto driftsinntekter (10 %)Kostra20130
86ØKØK90.005LÅN: Andel av investeringene som finansieres med lån. siste fire år (5 %)Kostra20130
87ØKØK100.005PREMIEAVVIK: Oppsamlet beløp i balansen. i prosent av brutto driftsinntekter (5 %)Kostra20130
88ØKØK110.005LØNNSKOSTNADER: Lønn som andel av samlede brutto driftsinntekter (5 %)Kostra20130
89ENHENH10.005HJEMMETJENESTE: Korr. brutto utgifter per mottaker. målt mot median i egen kommunegruppe (10 % vekt innen sektoren)Kostra20130
90ENHENH20.005HJEMMETJENESTE: Per time bistand per bruker. målt mot median i egen kommunegruppe (10 %)Kostra20130
91ENHENH30.0075SYKEHJEMSPLASS: Korr. brutto utgifter per plass. målt mot median i egen kommunegruppe (15 %)Kostra20130
92ENHENH40.01GRUNNSKOLEUNDERVISNING: Per elev. målt mot median i egen kommunegruppe (20 %)Kostra20130
93ENHENH50.005BARNEHAGE: Kostnad per oppholdstime. målt mot median i egen kommunegruppe (10 %)Kostra20130
94ENHENH60.005BARNEVERN: Nto utgifter per barn med tiltak. målt mot median i egen kommunegruppe (10 %)Kostra20130
95ENHENH70.005SOMATISKE TJENESTER: Netto utgifter per innbygger. målt mot median i egen kommunegruppe (10 %)Kostra20130
96ENHENH80.0025SOSIALTJENESTE: Korr. driftsutgifter per mottaker. målt mot median i egen kommunegruppe (5 %)Kostra20130
97ENHENH90.0025KOMMUNEHELSE: Netto utgifter per innbygger. målt mot median i egen kommunegruppe (5 %)Kostra20130
98ENHENH100.0025ADMINISTRASJON: Netto utgifter per innb.. målt mot median i egen kommunegruppe (5 %)Kostra20130
99MILMIL10.005ENERGIKOSTNADER: Per kvadratmeter bygg (20 % vekt innen sektoren)Kostra20130
100MILMIL20.0025BYGGAREAL: Samlet antall kvadratmeter per innbygger (såkalte formålsbygg) (10 %)Kostra20130
101MILMIL30.0025DISPENSASJON: Andel søknader om nybygg i strandsonen innvilget. minus erstatningsbygg (10 %)Kostra20130
102MILMIL40.0025KLIMA: Kommuneplan omfatter mål om å redusere klimagassutslipp (10 %)Kostra20121
103MILMIL50.005REKREASJON: Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder (20 %)Kostra20131
104MILMIL60.0025MYKE TRAFIKANTER: Sykkel-. gangveier/turstier mv. med kommunalt driftsansvar (10 %)Kostra20131
105MILMIL70.0025TURSTIER: Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (10 %)Kostra20131
106MILMIL80.0025SKILØYPER: Samlet lengde maskinpreparerte løyper (10 %)Kostra20131
107SAKSAK10.0025REGULERINGSPLANER: Saksbehandlingstid (10 % vekt innen sektoren)Kostra20120
108SAKSAK20.0025OPPMÅLINGSFORRETNING: Saksbehandlingstid (10 %)Kostra20130
109SAKSAK30.005FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist (20 %)Kostra20130
110SAKSAK40.005ETT-TRINNS SØKNADER: Behandlingstid (20 %)Kostra20130
111SAKSAK50.005RAMMESØKNADER: Behandlingstid (20 %)Kostra20130
112SAKSAK60.005ENKLE TILTAK: Behandlingstid (20 %)Kostra20130
113VARVAR10.00375HUSHOLDNINGSAVFALL: Kilo per innbygger (15 % vekt innen sektoren)Kostra20130
114VARVAR20.00375AVFALLSSORTERING: Andel husholdningsavfall utsortert (10 %)Kostra20131
115VARVAR30.005VANNFORBRUK: Snitt forbruk per tilknyttet innbygger (15 %)Kostra20130
116VARVAR40.00125VANNLEKKASJE: Per meter ledning per år (20 %)Kostra20130
117VARVAR50.00125FORNYING: Andel fornyet vannledningsnett siste tre år (5 %)Kostra20131
118VARVAR60.0025FORNYING: Andel fornyet spillvannsnett siste tre år. avløp (5 %)Kostra20131
119VARVAR70.0025“ALDER: Beregnet snittalder for vannledningsnett
(10 %)”Kostra20130
120VARVAR80.0025ALDER: Beregnet snittalder for spillvannsnett (10 %)Kostra20130
121VARVAR90.0025GEBYR: Årsgebyr. vann. avløp. renovasjon og feiing (10 %)Kostra20130
122BRUKBRUK10.005PLEIE OG OMSORG: System for brukerundersøkelser. institusjon (20 % vekt innen sektoren)Kostra20131
123BRUKBRUK20.005PLEIE OG OMSORG: System for brukerundersøkelser. hjemmetjeneste (20 %)Kostra20131
124BRUKBRUK30.005BARNEVERN: Undersøkelser i sektoren. siste tre år (20 %)Kostra20131
125BRUKBRUK40.0025BARNEVERN: Har system for brukerundersøkelser (10 %)Kostra20131
126BRUKBRUK50.005SOSIALTJENESTEN: Undersøkelser i sektoren. siste tre år (20 %)Kostra20131
127BRUKBRUK60.0025INNBYGGERNE: Tilfredshet (Difi-undersøkelsen i 2013) (10 %)Difi20131

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.