Rådmann kritisk til kontrollorganer etter medieoppslag

Ledelse. Lenvik-rådmann Margrethe Hagerupsen kritiserer kontrollutvalget, kontrollutvalgets sekretariat og kommunerevisjonen fordi Kommunal Rapport har fått tilgang på informasjon om en sak som nå granskes. Rådmannen krever å få vite hvor avisa fikk informasjonen fra.
Hvordan kunne Kommunal Rapport vite at det forelå en rapport unntatt offentlighet, når rapporten kun var kjent for kommunerevisjonen, kontrollutvalget og utvalgets sekretariat? Det vil Lenvik-rådmann Margrethe Hagerupsen vite. Foto: Lisa Rypeng

Rådmannen i Lenvik stiller kritiske spørsmål til kommunerevisjonen, kontrollutvalgssekretariatet og kontrollutvalget i kommunen, i kjølvannet av at Kommunal Rapport har omtalt innholdet i et notat fra kommunerevisjonen.

Brevet fra Hagerupsen til KomRev Nord, kontrollutvalgssekretariatet og kontrollutvalget i Lenvik ved leder Roger Hansen skal behandles på et ekstraordinært møte i kontrollutvalget fredag denne uka.

I brevet spør Hagerupsen blant annet om dette:

  • Hvordan kunne Kommunal Rapport vite at det forelå en rapport unntatt offentlighet, når rapporten kun var kjent for KomRev Nord, K-sekretariatet og Kontrollutvalget i Lenvik?
  • Hvordan kunne avisa vite at rapporten skulle behandles i kontrollutvalgets møte 6. april, når papirene til møtet kun var sendt ut til revisjonen, kontrollutvalget og utvalgets sekretariat?
  • Hvordan kunne Kommunal Rapport kjenne innholdet i en rapport som er unntatt offentlighet, når avisen var nektet innsyn og innholdet kun var kjent for revisjonen, sekretariatet og kontrollutvalget i Lenvik?

Hagerupsen har også spurt utvalget om hvilke saker Kommunal Rapport var til stede på i et møte i kontrollutvalget i april.

Gransker kontrakter

Bakgrunnen for rådmannens brev er en sak i Kommunal Rapport den 10. april i år, om kontrollutvalget i Lenvik som har besluttet at kontraktsforholdet med et arkitektfirma skal granskes. Grunnlaget er et notat fra KomRev Nord, der revisjonen stiller spørsmål ved hvordan disse kontraktene er blitt håndtert i forhold til lov om offentlige anskaffelser. I samme møte vedtok kontrollutvalget også å undersøke en millionkontrakt gitt selskapet der rådmannens sønn er involvert. Fredag skal utvalget ta stilling til om denne saken skal granskes av et eksternt firma.

 «I den organisasjonen jeg er leder for ville det å lekke taushetsbelagt informasjon i saker blitt sett på som alvorlig brudd på taushetsplikt og tiltak ville ha blitt iverksatt», skriver Hagerupsen.

«Det jeg tillater meg er å stille spørsmål med hvordan taushetsbelagte dokumenter er håndtert i organer/systemer som skal ha stor grad av integritet og tillit og som skal «granske» andre», heter det i brevet til de tre kontrollinstansene.

Avviser påstandene

Både KomRev Nord og sekretariatet til kontrollutvalget avviser i et svar til rådmannen at det finnes taushetsbelagt informasjon i notatet som Kommunal Rapport har omtalt. Derimot er notatet unntatt offentlighet med annen begrunnelse enn taushetsplikt.

«Vårt notat inneholder ikke opplysninger som det er taushetsplikt om. Notatet inneholder imidlertid opplysninger som inntil videre kan unntas fra innsyn etter offentleglova § 24 1. og 2. ledd som omhandler hensynet til kontroll- og reguleringstiltak», skriver KomRev Nord ved administrerende direktør Lars-André Hanssen.

Både kommunerevisjonen og sekretariatet svarer også at det er vanskelig å besvare rådmannens spørsmål om hvordan Kommunal Rapport fikk kjennskap til innholdet i notatet fra KomRev Nord.

«Journalister har mange kilder til kunnskaper. (…) K-sekretariatet vet ikke hvorfor eller hvordan journalisten hadde fått tips om at et slikt notat var utarbeidet. (…) Notatet ble behandlet i lukket møte (…). Journalisten ble bedt om å forlate møtet, og etterkom dette», heter det blant annet i svaret fra sekretariatet.

Arkitektfirma under lupen

I offentlige dokumenter belyses påstandene som skal være grunnlaget for KomRev Nords notat til kontrollutvalget. Notatet er igjen grunnlaget for vedtaket om å granske kontrakten gitt arkitektfirmaet:

  • Et arkitektfirma fra Hemne kommune i Sør-Trøndelag skal ha fått tildelt flere kontrakter i forbindelse med større utbyggingsprosjekt i Lenvik i Troms – angivelig uten konkurranse, som er et krav etter reglene om offentlige anskaffelser.
  • Det siste oppdraget gjelder byggingen av en ny brannstasjon med en kostnadsramme på rundt 50 millioner kroner. 
  • Selskapet fikk tildelt kontrakten med å lage tilbudsdokumenter til totalentreprisekonkurransen for brannstasjonen allerede dagen etter at de leverte tilbudet.
  • Dette er det samme firmaet som har vært rådgiver for kommunen i planleggingsfasen.
  • Firmaet har tegnet gjennom flere alternative løsninger og utredet mange forhold knyttet til brannstasjonen. De har også utarbeidet kostnadsoversikter på oppdrag for Lenvik kommune.

Kommunen fikk ikke innsyn

«Jeg har vært kommunal leder på høyt nivå i kommuner siden 1994, siden tidlig 2004 som rådmann i Lenvik kommune. Jeg har alltid opplevd å ha godt samarbeid med og stor tillit til både revisjon, sekretariat og kontrollutvalg. Jeg mener selv at jeg har en iboende tillit og respekt for det arbeidet som gjøres og jeg har aldri tidligere stilt spørsmålstegn ved min eller de nevnte instansers rolle, men det tillater jeg meg å gjøre nå», skriver rådmannen i brevet.

Da rådmannen 18. april ba om å få oversendt notatet fra KomRev Nord som Kommunal Rapport hadde omtalt, fikk kommunen beskjed om at notatet var unntatt offentlighet.

Rådmannen understreker at hun ikke stiller spørsmål med at KomrRev Nord og kontrollutvalget åpner saker for å «granske» Lenvik kommune.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.