Utvalg foreslår flere tiltak for livslang læring

Skole. En lånekasse som finansierer utdanning også for godt voksne og et eget program for kompetansebygging i arbeidslivet. Det er blant tiltakene som foreslås av Markussen-utvalget.
Seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret har ledet utvalget, som tirsdag la fram sin rapport om behovet for å styrke voksnes kompetanse i tråd med arbeidsmarkedets behov. Foto: Terje Lien.

(Artikkelen er oppdagert etter publisering med uttalelse fra utvalgslederen.)

Utvalget, ledet av seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret, overleverte tirsdag sin rapport Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). 

Utvalget har undersøkt hvordan myndighetene kan legge til rette for livslang læring, og sikre at etter- og videreutdanning er fleksibelt og praktisk mulig for arbeidstakere.

- Vi er særlig opptatt av fleksibilitet i utdanningssystemet og mulighetene for å jobbe og utdanne seg samtidig. Vi ønsker et utdanningssystem som i større grad treffer behovene ute i arbeidslivet. For å få til dette anbefaler vi et nytt program som skal finansiere arbeidslivsrettet opplæring. Dette vil gi nye muligheter for tilbydere som vil satse. Vi anbefaler også at utdanning skal tilbys i kortere enheter, og utvidede muligheter for å kreve egenbetaling fra deltakerne for å i større grad få til et spleiselag mellom det offentlige og næringslivet, sier Markussen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Ifølge NTB foreslår utvalget fen rekke tiltak for å styrke utdanningstilbudet på områder definert ut fra arbeidslivets behov, å bedre kvaliteten på tilbudet, samt å gi flere tilgang til utdanning og opplæring. Utvalget vil også øke det regionale ansvaret for utdanningen.

Vil endre Lånekassa

Et av forslagene er å endre reglene for støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Utvalget mener at Lånekassa i dag er mer tilpasset ordinære førstegangsstudenter, noe som passer dårlig med ønsket om livslang læring.

Markussen-utvalget foreslår derfor å innføre muligheten for et ekstralån for personer over 30 år, samt å utvide lånemuligheten for dem over 45 år. Det foreslår også å fjerne regelen om at man må gjennomføre utdanningen over minst et semester, og å gi støtte også til dem som studerer i mindre enn 50 prosent av tiden. I rapporten foreslås det også at regelen om at man maksimalt kan få lån over åtte år fjernes og erstattes av et samlet maksimumsbeløp.

Arbeidsløse og sykmeldte

Utvalget peker også på at reglene per i dag er slik at det kun gis støtte til formell utdanning. Det mener det bør åpnes for at også kan få støtte til deltakelse hos godkjente tilbydere av ikke-formell opplæring.

Markussen-utvalget vil også forenkle og øke mulighetene til å ta utdanning mens man får dagpenger eller er sykmeldt. De mener at dagens regler er for restriktive og foreslår at utdanningsmulighetene for arbeidsledige forbedres.

Utvalget mener også at studenter uten formell studiekompetanse skal kunne avlegge eksamen og oppnå studiepoeng innen høyere utdanning.

Eget program for arbeidslivet

Utvalget foreslår videre å opprette et nytt program, Program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging. Hensikten er å få en forsterket satsing på livslang læring hvor arbeidslivets behov er utgangspunktet.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.