Riksrevisjonen: Sykehus deler for lite informasjon med kommunene

Helse. Sykehusene må bli flinkere til å dele informasjon med kommunehelsetjenesten for å unngå at pasienter legges inn igjen, finner Riksrevisjonen.
Oslo 20171212. Riksrevisor Per-Kristian Foss offentliggjør dokumentet "Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016" i Riksrevisjonens lokaler i Oslo tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dette gjelder særlig feil og mangler i epikriser, medisinlister og vurderinger av pasienters funksjonsnivå, heter det i Riksrevisjonens rapport, som ble lagt fram tirsdag.

Uttrykket svingdørspasienter er brukt om pasienter som skrives ut fra sykehus for oppfølging av kommunehelsetjenesten, men som legges inn igjen på sykehus kort tid etterpå. Svært ofte er det snakk om eldre pasienter.

Hver femte pasient som ble skrevet ut til kommunehelsetjenesten i fjor, ble lagt inn på sykehus for øyeblikkelig hjelp innen 30 dager.

Omfanget har økt siden samhandlingsreformen ble trådte i kraft i 2012, går det fram av rapporten. I fjor utgjorde reinnleggelser dobbelt så høy andel i denne gruppen som i øvrige pasientgrupper.

– Sykehusene bør følge opp at de ansatte kjenner til virkemidler og etterlever krav ved overføring av slike pasienter, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Sammensatt sykdomsbilde

I fjor ble 108.000 pasienter skrevet ut fra sykehus for å få oppfølging på sykehjem, institusjon eller fra kommunehelsetjenesten i sitt eget hjem.

Over halvparten av disse utskrivingsklare pasientene var over 80 år. Ni av ti som har behov for oppfølging fra kommunehelsetjenesten, har mer enn én sykdom. Pasientene er ofte svært sårbare for forflytninger.

– Å bli lagt inn igjen på sykehuset kort tid etter utskriving kan være krevende for pasienten og kostbart for samfunnet, oppsummerer Riksrevisjonens rapport.

Et sentralt mål med samhandlingsreformen var å skape helhetlige pasientforløp. Riksrevisjonens undersøkelse viser at liggetiden på sykehus er redusert, spesielt for personer som skrives ut for videre behandling i kommunen etterpå.

– Skrives ut for tidlig

Samtidig mente mange fastleger og kommuner mente at pasienter blir skrevet ut for tidlig slik at det var vanskelig for kommunen å tilby pasienten et godt tjenestetilbud, går det fram av rapporten.

At spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten samarbeider for dårlig, har tidligere kommet fram i undersøkelser Helsetilsynet og Helse sør-øst har gjort. Funnet bekreftes av Riksrevisjonen. Det sviktet særlig på informasjonsutveksling og på kvaliteten på informasjonen som utveksles.

Riksrevisjonen påpeker at det er flere forklaringer på at informasjonen ikke er godt nok. Ofte er det feil og mangler som følger pasienten inn på sykehus fra kommunehelsetjenesten. Det vanskeliggjør sykehusets oppgaver med å utarbeide korrekt medisinliste og å vurdere hvor godt pasienten fungerer og hvor mye hjelp han eller hun vil trenge etter utskriving.

Men helsepersonell på sykehusene gjør i liten grad kommunehelsetjenesten oppmerksom på feil og mangler, ifølge Riksrevisjonen. Dessuten forekommer det at pasientjournaler ikke er oppdatert og at vesentlig informasjon ikke er dokumentert.

Høie: IT-utfordring

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) svarer at det er satt i gang flere tiltak for å legge til rette for å forbedre kommunikasjonen og informasjonsutvekslingen i tjenesten.

Én årsak er at mange sykehus, kommuner og fastleger sliter med gamle IT-systemer, mener han, og viser til at det arbeides med å modernisere løsningene og etablere en felles løsning i helsesektoren

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.