Annonse
Hva er dette?
Bjørn Brox startet i Framsikt 1.februar som Fagansvarlig. Han arbeider nå med videreutvikling av Framsikt-produktene for analyse, økonomiplan, budsjett og virksomhetsstyring. Han kan også hjelpe kommuner med standardiserte økonomianalyser i Framsikt-verktøyet. I denne artikkelen gir han noen råd om gjennomføring av økonomianalyser i styringsdokumentene.

Brox-analyse i Framsikt

 
Hva er dette?

Kommunal Rapports redaksjon har ingen rolle i å lage dette innholdet. Kommunal Rapport er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Dersom du mener dette skillet er utydelig i denne annonsen eller andre annonser i Kommunal Rapports nettavis, vil vi gjerne at du forteller oss det på epost til fred@kommunal-rapport.no

Bestill skreddersydd økonomianalyse laget av Bjørn Brox, ekspert på kommuneøkonomi.

Det er viktig å velge riktig målgruppe for økonomianalysene. Årsmeldingen og økonomiplanen er politiske dokumenter. Det er kommunestyrets verktøy for å styre rådmannen. Det er ikke rådmannens verktøy for å styre enhetslederne. Det skal skje i virksomhetsplanen.

OM ANNONSØREN

Framsikt er et programvareselskap som sikter seg inn mot kommunal sektor.

De tilbyr verktøy for analyse, budsjettering, Økonomiplanlegging og virksomhetsstyring.

Produktene deres utvikles i tett samarbeid med norske kommuner og Innovasjon Norge i perioden fra oktober 2014 til desember 2016.

Les mer: www.framsikt.no

Finansene og kostnadsnivået i kommunen er viktig i de politiske styringsdokumentene. Økonomianalysen bør beskrive det viktigste med noen få og enkle nøkkeltall.

Finansene beskrives ganske greit med tre nøkkeltall:

  • Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Kommunens resultat sammenlignes med andre kommuner og normer for sunn kommuneøkonomi. To prosent overskudd betyr vanligvis sunn driftsøkonomi.
  • Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene. Viser om kommunen tar stor renterisiko. Bør være under 50 prosent.
  • Disposisjonsfondet i prosent av driftsinntektene. Viser om kommunen har evne til å tåle uforutsette hendelser. Bør være over 10 prosent.

Mange kommuner lager egne varianter av disse nøkkeltallene. Vis standardiserte nøkkeltall sammen med de egendefinerte nøkkeltallene. Det er bare standardiserte nøkkeltall som kan sammenlignes med andre kommuner.

Kostnadsnivået bør analyseres som nettoutgift per innbygger, korrigert for utgiftsbehov. Dette gir anledning til en sammenhengende analyse i alle tjenester. Det er tre hovedårsaker til kostnadsforskjeller:

  • Volum varierer: Dekningsgrader eller andre volumtall per innbygger (veilengde)
  • Enhetskostnader varierer (kroner per bruker, kroner per kvm)
  • Satser for egenbetaling varierer (aktuelt i noen få tjenester, for eksempel SFO)

Det er helt nødvendig å korrigere utgiftene for utgiftsbehov, slik at man sammenligner epler og epler. Metoden KMD bruker i inntektssystemet er bransjenormen for slike korreksjoner. Regnskapet bør dessuten korrigeres for elever i private skoler og vertskommunetilskudd for PU-institusjoner.

I årsmeldingen bør det også være en analyse av tjenestekvalitet. Dette er ikke tema her.

OM BJØRN BROX-ANALYSE i Framsikt

  • Økonomianalyse for analysekunder i Framsikt
  • Basert på de viktigste indikatorene for finanser og tjenester
  • Produsert i Framsikt Analyse
  • Pris 25.000 kroner eks mva.

Les mer: www.framsikt.no

Omfang: Ikke for detaljert

Det er begrenset hvor mange indikatorer og problemstillinger politikerne kan ta inn over seg. De viktige tingene må ikke drukne i detaljer. Vi må derfor prøve å begrense analysene. Dette er mulig ved å gruppere Kostrafunksjonene. Metoden er å holde seg til de naturlige tjenestene, som folk flest vil kjenne igjen. Det vil si et titalls tjenester: barnehage, grunnskole, PLO, helse, barnevern, sosial, kultur, administrasjon og teknisk. I hver tjeneste kan man gjøre mer detaljerte analyser i de viktigste Kostrafunksjonene. Teknisk bør deles opp ytterligere (brann, vei, plan/byggesak og VAR). Det er viktig å oppsummere resultatet på en enkel måte, gjerne i kostnadsforskjeller i millioner kroner samlet og per tjeneste.

Tidspunkt: Helst i årsmeldingen

Årsmeldingen er den naturlige plassen for analyse av året som er forbi. Årsmeldingen skal fortelle kommunestyret om jobben er gjort. En analyse av finanser og kostnader er naturlig i en slik sammenheng. Kommunen bør ha mål for begge deler (finansielle handlingsregler og krav til effektivitet). En god økonomianalyse legger et solid grunnlag for arbeidet med neste års økonomiplan.

Årsmeldingen skal foreligge til revisjonen 1.april. Det er vanskelig å få til en god økonomianalyse fra Kostratallene foreligger 15.3. og til årsmeldingen skal leveres. Derav behovet for å forenkle analysen og bruke tilgjengelige dataverktøy, for eksempel Framsikt analyse.

Bjørn Brox-analysen

Framsikt ønsker å gi analysekundene en god start på arbeidet med økonomianalysen. Et nytt tilbud til Framsikt-kunder er at Bjørn Brox lager en økonomianalyse som et grunnlag for kommunens egen analyse. Analysen kan også stå som et selvstendig dokument. I Analysen velger han ut sammenligningskommuner og gir en vurdering av kommunens finanser og kostnadsnivået i tjenestene basert på de viktigste indikatorene.  Analysen lages i analysemodulen i Framsikt og kan gjenbrukes/videreutvikles av kommunen selv.

Analysene vil utarbeides fortløpende etter bestilling (fra 16/3). De første kommunene vil få sine analyser levert før årsmeldingsfristen 1.april. Framsikt planlegger å ha analysemodulen klar med oppdaterte Kostratall allerede 16.3. Ta kontakt med Framsikt dersom din kommune er interessert.

Innholdet på denne siden er en annonse

Kommunal Rapports redaksjon har ingen rolle i å lage dette innholdet. Kommunal Rapport er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Dersom du mener dette skillet er utydelig i denne annonsen eller andre annonser i Kommunal Rapports nettavis, vil vi gjerne at du forteller oss det på epost til fred@kommunal-rapport.no.

Flere artikler fra

Framsikt