Bernt: Riktig å lukke møtet når rådmannsoppsigelsen drøftes

Bernt svarer. Det kan være ubehagelig for flere enn bare rådmannen selv hvis rådmannsoppsigelsen skal diskuteres i kommunestyret, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt som denne gangen svarer på spørsmål om lukking av møter.
Jan Fridthjof Bernt. Arkivfoto: Terje Lien

SPØRSMÅL: Ordfører vil orientere kommunestyret om det som har skjedd etter en rådmannsoppsigelse. Den oppsagte rådmannen har avgitt en erklæring om at han fritar kommunen fra taushetsplikten og at han ønsker at orienteringen skal gå for åpne dører. Ordfører foreslår likevel lukkede dører, med henvisning til kommunelovens § 31.3 (personalsaker) og §31.4 (personvern). Kan erklæringen trumfe kommunelovens bestemmelser?

SVAR: § 31 nr. 3 fastslår at et folkevalgt organ «skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold». En oppsigelsessak som dette må klart nok gå inn under denne regelen, også når det bare er tale om en orienteringssak. Hovedbegrunnelsen for denne regelen er hensynet til den tilsatte selv, men loven sier forbeholdsløst at man «skal vedta» å lukke dørene i slike saker, og gode grunner kan tale for at dette bør gjøres også om det saken gjelder, selv ønsker saksbehandling i åpne møter. I en sak som denne, om oppsigelse av rådmann, er det således nokså opplagt at et hovedtema vil kunne være interne forhold i kommunen, og da ikke minst forholdet mellom rådmannen og hans medarbeidere. Det kan være ubehagelig for andre enn den som er oppsagt, om det skal redegjøres for og diskuteres slike forhold, og i tillegg er det en reell fare for at det kan bli vanskelig å få fullstendig og ufiltrert informasjon hvis denne skal gis i åpent møte. Jeg vil derfor mene at det er riktig at møtet lukkes i medhold av denne bestemmelsen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.