Man kan bli valgt inn i utvalg selv om man ikke vil

Bernt svarer. Har man ikke gyldig grunn til å takke nei, må man godta å bli valgt inn i kommunale råd og utvalg.
Plikten til å ta imot valg til kommunale nemnder følger av kommunelovens paragraf 14, opplyser professor Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Vi har et utvalg i kommunen som heter Råd for eldre og funksjonshemmede. Dette utvalget har to representanter fra kommunestyret, og fire fra diverse aktuelle lag/foreninger. Nå har vi kommet i den situasjonen at det av ulike årsaker ikke er representanter fra et lag fra i høst av. Vi mangler både fast medlem og vara. Leder ved dette laget har oppnevnt to representanter uten deres samtykke. Mitt spørsmål er: Kan medlem av et lag/forening bli valgt inn i et utvalg uten deres samtykke?

SVAR: Jeg antar at det er tale om et utvalg opprettet i medhold av eldrerådsloven § 4 a, om felles råd for eldre og mennesker med funksjonshemning. Valg av medlemmer i slike råd skal foretas av kommunestyret selv, jf. kommuneloven § 10 nr. 3, som gjelder tilsvarende her. Ved valg til slike utvalg skal organisasjonene for disse ha rett til å komme med forslag til medlemmer, jf. eldrerådsloven § 2, andre avsnitt, og Lov om råd for mennesker med nedsett funksjonsevne § 6, siste setning, om forslagsrett for hhv. pensjonistforeninger og organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne hvis det er separate råd for disse to saksområdene.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.