Kommunalsjef for helse og velferd

Nye Øygarden kommune
Søknadsfrist
10. oktober 2018

Kommunane Fjell, Sund og Øygarden vert eín kommune frå januar 2020. Kommunen får namnet Øygarden. Straume skal vera kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Den nye kommunen vil få nærare 40.000 innbyggjarar og om lag 2 500 tilsette. Nye Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn nnanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Den nye kommunen har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet. Administrasjonsspråket skal vera nynorsk. For meir informasjon sjå www.nyeoygardenkommune.no.

 

Nye Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innafor energi, teknologi og marine ressursar.  Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Den nye kommunen har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.

Det vert lyst etter fire kommunalsjefar til områda Organisasjon og digitalisering, Oppvekst, Helse og velferd i tillegg til Kultur og samfunn. 

Når det gjeld oppgåver lagt til kommunalsjefområda, er dei ikkje uttømmande slik dei ligg føre i annonsa.  Oppgåvene vert nærare avklart når neste nivå vert lagt. 

Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt. Det skal setjast saman eit team der det skal leggjast  vekt på at teamet totalt sett har eit mangfald av persontypar og eigenskapar. 

Arbeidsoppgåver: 

 • Kommunalsjefen skal vere med å byggja den nye kommunen 
 • Overordna styring og leiing for området 
 • Tenesteutvikling innanfor helse- og velferd i samsvar med langsiktige behov 
 • Saksansvarleg  for politiske saker 
 • Teknologiutvikling  velferd og digitalisering  
 • Organisasjonsbygging 
 • Initiera og vera pådrivar for samordning og samhandling på tvers i organisasjonen   
 • Eksternt samarbeid med private og offentleg aktørar, frivillige lag- og organisasjonar  
 • Inngår i rådmannens strategiske leiarteam 
 • Kommunalsjefen vert sentral i handsaming av saker for sitt område til politiske organ 
 • Gjennomføra overordna planprosesser som sikrar heilskapleg, langsiktig, strategisk og tverrfagleg utvikling av kommunen 
 • Prosjektleiing, implementering av velferdsteknologi inkludert digitalisering  
 • Sikra arenaer og rutiner for god informasjon og kommunikasjon 

Sentrale ansvarsområde: 

 • Legevakt 
 • Legeteneste 
 • Tannhelse 
 • Heimeteneste 
 • Rus og psykiatri 
 • Bu- og behandlingssenter 
 • Lokalmedisinsk senter (LMS) 
 • Nav 
 • Bustadkontor 
 • Fysio- og ergoterapitenester 
 • Frivilligheit innafor helse og velferd 
 • Støttetiltak utviklingshemma vaksne  

Formelle kvalifikasjonskrav: 

 • Formell relevant utdanning på høgskule eller masternivå 
 • Brei og relevant fagkompetanse 

Krav til erfaring / realkompetanse / dokumentert kunnskap:   

Det er krav om: 

 • Gode haldningar til samarbeid og erfaring i å utvikle og leie komplekse organisasjonar 
 • Erfaring med  strategisk plan- og utviklingsarbeid 
 • Leiarerfaring frå samarbeid på tvers av tenestene  
 • Erfaring og gode resultat frå personalleiing og budsjettstyring 
 • God økonomi- og budsjettforståing 
 • Erfaring og gode resultat frå prosjektleiing og omstillingsprosessar 

Personlege eigenskapar: 

 • Det er krav om:  
 • Evne til å byggje relasjonar og resultat gjennom involvering og medverknad  
 • Evne å skapa tydelege forventningar, gi  støtte, utvikla og  inspirere leiarar og medarbeidarar 
 • Evne å kommunisera godt skriftleg og munnleg 
 • Analytiske evner 
 • Evne til å arbeida målretta og systematisk 
 • Ein «vegvisar» og eit førebilete når det gjeld haldningar og kulturbygging 
 • Stor arbeidskapasitet med evne til å prioritera og delegera 
 • Å vera utviklingsorientert og nysgjerrig på nye arbeidsmåtar 
 • Evne til samhandling og ha rolleforståing for kva det betyr å arbeida i ein  politisk styrt organisasjon 

Det vil vere avgjerande at du: 

 • er motivert 
 • har evne til å skape gode resultat 
 • skapar gode relasjonar  
 • er ein tillitsvekkande sparringspartner 
 • er modig, offensiv og tydeleg 

Kontaktperson for stillingane er fungerande prosjektrådmann Rune Lid, tlf.  918 61 527.  

Du kan og ta kontakt med vår rådgjevar hjå Headvisor, Jan Tveit, tlf. 975 39 990. 

Kortfatta søknad med CV må sendast snarast og seinast innan 10. oktober 

Søk på stillingen

 

 


 

 

 

 

 

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Stilling i dag
Rådmann i Lund
Begynner i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Stilling i dag
Driver eget konsulentselskap samt innehar verv som styreleder i Vesterålen Næringslivssamarbeid og jobber med eiendomsutvikling
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Kristiansund
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Stilling i dag
Rådmann i Odda
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Stilling i dag
Daglig leder av Narvikgården AS
Begynner i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Selje
Stilling i dag
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynner i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Finnøy
Stilling i dag
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynner i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kvinesdal
Stilling i dag
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Lesja
Stilling i dag
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Svelvik
Stilling i dag
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Mandag, 20 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Indre Østfold
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Torsdag, 24 mai, 2018
Ny stilling
Rådmann i Nittedal
Stilling i dag
Generalsekretær for norsk rådmannsforum
Begynner i stillingen
Fredag, 1 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Austevoll
Stilling i dag
Advokat i Advokatpartner ANS
Begynner i stillingen
Søndag, 1 april, 2018
Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017