Rådmann

Skjåk kommune
Søknadsfrist
29. oktober 2018

Skjåk kommune er med sine 2200 innbyggarar ein attraktiv kommune med gode tenestetilbod til innbyggarane og næringslivet. I Skjåk finn du gode og varierte fritidstilbod til store og små. Kommunesenteret Bismo er eit moderne senter med eit variert næringsliv innan industri, handel, reiseliv og tenesteyting. Skjåk kan tilby ein køfri kvardag full av opplevingar. Ny barne- og ungdomsskule, barnehagar, godt utbygde helse- og omsorgstilbod, idrettsanlegg med symjebasseng, hall og friidrettsanlegg, kulturskule, bibliotek, skianlegg og mykje meir. Breheimen og Reinheimen nasjonalpark gjev moglegheiter for varierte naturopplevingar. Industri, landbruk og handverksbedrifter tilbyr moderne og tradisjonsrike produkt. Skjåk har fleire lokale matprodusentar. Dette har gjort Skjåk til ei merkevare for kultur, miljø og tradisjon. Skjåk samarbeider tett med kommunane både aust- og vestover.

 

Vi søkjer ein inkluderande, tydeleg leiar med strategiske evner til å leie ein spanande og utviklingsorientert organisasjon med god tenesteyting. Saman med politisk leiing skal rådmannen vere pådrivar og nettverksbyggjar i arbeidet med næringsutvikling. Du har god rolleforståing og evne til god samhandling med politisk leiing.

Arbeidsoppgåver

 • Vidareutvikle og tilpasse kommunen sine gode tenester i dialog med politisk leiing, innbyggjarane, medarbeidarane og deira organisasjonar
 • Leie og utvikle ein tverrfagleg og kompetent organisasjon
 • Syte for mål- og resultatstyring, gode styringsverktøy og planverk for bærekraftig utvikling
 • Rådmannen skal bidra til å utvikle organisasjonen basert på ein framtidsretta arbeidsgjevarpolitikk
 • Vidareutvikle ein felles kultur
 • Marknadsføre og representere kommunen
 • Vidareutvikle og styrke interkommunalt og regionalt samarbeid
 • Vere ein pådrivar og tilretteleggjar for samfunns- og næringsutvikling, samt utvikle og nytte moglegheitene i eit aktivt samspel med eksterne samarbeidspartnarar

Kvalifikasjonar

 • Høgskule-/universitetsutdanning
 • God økonomikompetanse - gjerne også kompetanse på jus
 • Gode leiareigenskapar og relevant leiarerfaring frå offentleg eller privat verksemd med  dokumenterte, gode resultat
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne. Kommunen har nynorsk som administrasjonsspråk.

Personlige eigenskapar

 • Tydeleg og handlekraftig
 • Løysingsorientert
 • Omgjengeleg og uformell
 • Lyttande, tillitsskapande, motiverande
 • Godt humør

Vi tilbyr

 • Ei spanande og krevjande toppleiarstilling i ein utviklingsorientert kommune
 • Arbeidsoppgåver med moglegheit til å utvikle eigen organisasjon og lokalsamfunn
 • Eit arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Gode løns- og pensjonsvilkår

Fram til søknadsfristen går ut vil alle førespurnader behandlast konfidensielt, om ynskjeleg også overfor oppdragsgjevar. Deretter vil det bli utarbeidd offentleg søkjarliste. Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Du vert varsla dersom unnatak frå offentleggjering ikkje vert teke til følgje.

Spørsmål om stillinga kan rettast til ordførar Elias Sperstad, tlf. 958 35 907 eller til våre rådgjevarar i Skagerak Consulting, Jan Sebjørnsen Storstein, tlf. 950 09 444 eller Arnfinn Dahl, tlf. 902 08 694.
 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Stilling i dag
Rådmann i Lund
Begynner i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Stilling i dag
Driver eget konsulentselskap samt innehar verv som styreleder i Vesterålen Næringslivssamarbeid og jobber med eiendomsutvikling
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Kristiansund
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Stilling i dag
Rådmann i Odda
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Stilling i dag
Daglig leder av Narvikgården AS
Begynner i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Selje
Stilling i dag
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynner i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Finnøy
Stilling i dag
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynner i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kvinesdal
Stilling i dag
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Lesja
Stilling i dag
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Svelvik
Stilling i dag
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Mandag, 20 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Indre Østfold
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Torsdag, 24 mai, 2018
Ny stilling
Rådmann i Nittedal
Stilling i dag
Generalsekretær for norsk rådmannsforum
Begynner i stillingen
Fredag, 1 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Austevoll
Stilling i dag
Advokat i Advokatpartner ANS
Begynner i stillingen
Søndag, 1 april, 2018
Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017