Alle har sett utfordringene med å bevare arkivmateriale komme, men ingen har greid å ta nødvendige grep for å løse dem, skriver debattantene. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke

Arkivverket må moderniseres

Debatt. Økt vekt på digitalisering, effektivisering og modernisering i arkivsektoren er både viktig og nødvendig. Vi oppfatter at det er dette Riksarkivaren nå legger opp til.
7.12 2015 14:44
En kartlegging fra 2014 viste at det i kommunene er om lag 12.000 systemer med bevaringsverdig informasjon som vil gå tapt om ikke innsatsen økes.

Riksarkivaren vil omorganisere Arkivverket, og dette har skapt reaksjoner blant ansatte, brukere og andre. Debatten har raskt – og med god hjelp fra profilerte stortingsrepresentanter – dessverre blitt en sentrum-periferi/regionaliseringsdebatt, i stedet for en debatt om hvordan Arkivverket skal løse sine oppgaver framover.

Det er i denne sammenheng viktig å huske på at Arkivverket også har en viktig rolle overfor kommunearkivene.

Som ledere for hver vår kommunale arkivinstitusjon, lokalisert på forskjellige steder i landet, kjenner vi godt til både Arkivverket og hvilke utfordringer kommunene har når det gjelder arkiv. Vi mener det er behov for å synliggjøre disse utfordringene og endringsbehovene.

Både offentlig forvaltning og privat næringsliv har fortsatt store utfordringer knyttet til digitalisering og bevaring av de store mengdene med digital informasjon som produseres hver dag. Svært lite av det arkivmaterialet som skal tas vare på for ettertiden, produseres i dag på papir, og det meste blir lagret digitalt.

Både offentlig og privat sektor har store utfordringer knyttet til å bevare slikt arkivmateriale. En kartlegging fra 2014 viste at det i norske kommuner er om lag 12.000 systemer med bevaringsverdig informasjon som vil gå tapt om ikke innsatsen økes. Vi vet at etterslepet er stort både i statlig, kommunal og privat sektor. Riksrevisjonen slo fast allerede i 2010 at det var stor fare for at viktige kommunale arkiver sto i fare for å gå tapt. Utfordringene er med andre ord ikke nye.

Alle har sett utfordringene komme, men ingen har greid å ta nødvendige grep for å løse dem. Heller ikke Arkivverket, som etter vår mening har hatt altfor lite oppmerksomhet på overgangen til et digitalt Norge, samt på kommunenes situasjon. Før nå. Nettopp derfor er det så viktig å ha rett fokus i denne debatten – hvordan skal Arkivverket jobbe med de utfordringene vi har både i stat og kommune.

Slik vi forstår omorganiseringen, blant annet gjennom informasjon på Arkivverkets egen nettside, så tar Riksarkivaren nå grep for å endre fokus. Vi mener at økt vekt på digitalisering, effektivisering og modernisering i arkivsektoren er både viktig og nødvendig.

Forventningene til hvilke tjenester Arkivverket i framtiden skal levere, er endret. Ikke minst gjelder dette fra Kulturdepartementets side, som har gitt Arkivverket i oppgave å modernisere og møte endrete krav fra brukerne.

Et eksempel når det gjelder å møte forventningen, er Arkivverkets forslag om å etablere eArkiv som en felleskomponent i offentlig sektor, og der det er argumentert for en potensiell milliardgevinst for både statlig og kommunal sektor. Arkivverket skal som før bevare og tilgjengeliggjøre eldre arkiver, men skal også legge til rette for å bevare digitalt skapte arkiver.

En annen viktig rolle for Arkivverket er å legge til rette for standarder, regelverk, veiledning og tilsyn. Særlig viktig er tilsynsrollen som Arkivverket har ut mot kommunene.

I dag praktiseres tilsynsrollen veldig ulikt i de åtte statsarkivdistriktene, noe som etter vår mening er svært uheldig. Vi har lagt merke til at Riksarkivaren blant annet ønsker en samkjørt og strømlinjeformet tilsynsmyndighet. Vi mener dette er et godt tiltak for å utvikle arkivdanningen i kommunene, samt sikre at historiske arkiver blir bevart, uavhengig av lagringsmedium.

For å løse de arkivutfordringene som både stat, kommune og privat sektor står overfor, og som Riksarkivaren har et overordnet ansvar for, må etter vårt syn ressursene i Arkivverket effektiviseres og samkjøres. Vi oppfatter at det er dette Riksarkivaren legger opp til, slik at vi får en best mulig arkivforvaltning for framtiden.

Debatten må inn på rett spor igjen, og det er viktig for kommunal sektor at vi har et godt og framtidsrettet arkivverk som kan initiere nødvendige endringer. Kanskje det også på denne måten kan lykkes å tilføre arkivsektoren flere økonomiske ressurser.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!