Å nekte innsyn har høyst sannsynlig krevd mange ganger så mange offentlige ressurser i Lærdal kommune enn de 10–20 minuttene kommunen hevder det vil ta å utlevere dataene i Excel-format. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bli ferdig – gi innsyn

Kommentar. Når en kommune er villig til å betale advokater for å vurdere hvordan offentlighetsloven er å forstå, er det sjelden et godt tegn for dem som har interesse for innsyn.
27.11 2015 10:22
Med mindre helt spesielt tungtveiende grunner eller taushetsplikten tilsier noe annet: Bli ferdig – gi innsyn.

Østre Toten kommune har en særdeles god postjournal. Hvem som helst kan bla gjennom oversikter over inn- og utgående dokumenter. Finner du et interessant dokument, er det ofte bare ett klikk unna.

Nå røper postlisten at den tilsynelatende innsynsvennlige kommunen har bedt KS Advokatene om «en vurdering av praktisering av offentleglova».

Sjelden et godt tegn for dem som utløste behovet for rådføring; alle dem som ønsker innsyn.

To andre eksempler hvor kommuner har advokater for å få råd:

1) Lærdal lurte på om offentlighetsloven gir hjemmel til å avslå gamleordførerens ønske om å få regnskapsrapporter utlevert i excel-format. Her var rådet fra advokatene at dersom noen ønsker en excel-fil, så bør kommunen gjøre jobben som trengs, såframt dette kan gjøres ved hjelp av «enkle framgangsmåter». For å gjøre en lang historie kort: Kommunen sier det tar ti til tjue minutter, men vil ikke gjøre jobben.

2) Ordføreren i Herøy kalte sammen formannskapet for ett år siden. Møtet ble startskuddet for en prosess som endte med at rådmannen sluttet. Før møtet hadde ordføreren fått råd fra KS Advokatene om at møtet kunne holdes hemmelig for både presse og innbyggere. Det viste seg å være et dårlig råd. I fjor slo Sivilombudsmannen fast at kommunen brøt kommuneloven da de fulgte rådet.

Kommunen sa ja – Fylkesmannen sa nei

Eksempel nummer tre er altså fra Østre Toten. Bakgrunnen for saken er at lokalavisen Totens Blad – som for øvrig står bak en rekke åpenhetsseire lokalt – ønsket innsyn i en foreløpig rapport etter tilsyn fra fylkesmannen.

Kommunen sa nei. De mente nemlig at dokumentet, sitat: «ikke er endelig og innholdet kan endres etter dialog mellom Fylkesmannen og kommunen og dermed er en form for arbeidsdokument mellom kommune og fylkesmann».

Da gikk lokalavisen til fylkesmannen, og fikk fullt innsyn der i stedet.

Nå vil kommunen gjerne få KS Advokatene til å vurdere om det for framtidige anledninger finnes hjemmel til å unnta liknende tilsynsrapporter fra fylkesmannen, når sistnevnte har vært på tilsyn i kommunen.

Kommunen skal i dag få råd, helt gratis.

Gratis råd I: Les loven

Stortinget diskuterte i fjor problemstillingen som Østre Toten nå vil betale penger for å få svare på. Debatten endte med at kommunene fikk en adgang til å utsette innsynet i rapporter fra kommunerevisjonen inntil kontrollutvalget har fått framlagt en endelig rapport.

Et tilsvarende unntak for foreløpige tilsynsrapporter når statlige virksomheter er på tilsyn med kommunen, valgte komiteen derimot ikke å innføre.

I Kommunaldepartementets proposisjon kan man lese at dette riktignok ble vurdert i lovsakens innledende fase, men at man likevel gikk bort fra dette:

«Statleg tilsyn med kommunane er ein kontroll av om kommunane oppfyller lovpålagde oppgåver. Dersom det statlege tilsynet avdekkjer lovbrot, vil det vere mogleg å førebels gjere unntak for rapportane med heimel i offentleglova § 24 andre ledd andre punktum. Departementet presiserer at når kommunen har fått den endelige rapporten, vil også dei førebelse rapportane i utgangspunktet vere offentlege. Departementet ser derfor ikkje behov for å fremje forslag om ytterlegare unntaksheimlar for førebelse rapportane i samband med statlig tilsyn.»

Gratis råd II: Bli ferdig – gi innsyn

Herøy kommune fikk en kraftig ripe i lakken da Sivilombudsmannen fastslo at kommunen brøt kommuneloven da politikerne diskuterte rådmannens personalsak bak lukkete dører – uten å informere allmennheten om at møtet fant sted.

Og i Lærdal pågår det fortsatt lange mailutvekslinger mellom kommunen, gamleordføreren og fylkesmannen om hvorvidt det virkelig var riktig å nekte han innsyn i Excel-uttrekket eller ikke. Å nekte innsyn har høyst sannsynlig krevd mange ganger så mange offentlige ressurser i Lærdal kommune enn de 10–20 minuttene kommunen hevder det vil ta å utlevere dataene i Excel-format.

Poenget med å få opplysninger i Excel eller liknende formater, er at dataene kan behandles videre. For eksempel er Kommunal Rapport avhengig av slike formater i vår analytiske journalistikk. Et PDF-format er i praksis ubrukelig til annet enn ren lesing.

Til alle andre som lar seg friste til å bruke penger for å få et grunnlag for å unnta noe offentlighet: Med mindre helt spesielt tungtveiende grunner eller taushetsplikten tilsier noe annet: Bli ferdig – gi innsyn.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!