– Rettssikkerheten kan bli svekket

Jus. Advokatforeningen mener forslaget til ny fjellov er egnet til å svekke rettssikkerheten til brukere og rettighetshavere i statsallmenningene. Heller ikke Justisdepartementet er fornøyd.
I henhold til gjeldende rett er fjellstyrene offentligrettslige organer og må følge de regler som gjelder for slike organer. Advokatforeningen ønsker ikke at fjellstyrene skal bli privatrettslige subjekter. Foto: Terje Lien

Bekymringen er knyttet til hva slags juridisk status fjellstyrene skal ha i en ny fjellov. Et forslag til ny lov har nettopp vært ute på høring, og i lovforslaget heter det at fjellstyrene skal være privatrettslige rettssubjekt som har både privatrettslige oppgaver og oppgaver av mer offentligrettslig karakter.

Advokatforeningen mener dagens fjellstyrer er offentligrettslige organer som derfor må følge eksempelvis forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven. Foreningen peker også på at lovutvalget ikke drøfter konsekvensen av en slik prinsipiell endring og heller ikke begrunner hvorfor det mener at en slik løsning er bedre enn den vi har i dag.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.