Når kommuner slår seg sammen, må også de kirkelige fellesrådene gjøre det – et omfattende arbeid som kommer i tillegg til alle de daglige oppgavene, skriver Erling Larsen. Illustrasjonsfoto: Ole Morten Melgård

Reformen påvirker også de kirkelige fellesrådene

Debatt. Kommunereformen skaper endringer for kirkelige fellesråd og deres ansatte, og sammenslåingen har mange likhetstrekk med sammenslåing av kommunene.
7.3 2017 15:18
Sammenslåings-prosessen er utfordrende og tidkrevende, men samtidig veldig lærerik og spennende.

Kirkeloven sier at det kun skal være ett fellesråd i hver kommune. Dermed må fellesrådene slå seg sammen når de aktuelle kommunene gjør det. Det omfattende arbeidet med å etablere et nytt fellesråd kommer i tillegg til alle de daglige oppgavene som skal løses.

Ressursene som skal til for å få til en god prosess, er det den nye kommunens fellesnemnd som skal bidra med. Departementet har uttalt at utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd skal dekkes fra engangsstøtten kommunene får for å slå seg sammen. Det er den kommunale fellesnemnda som disponerer engangsstøtten.

Også de kirkelige fellesrådene skal etablere en fellesnemnd med egen prosjektleder for sammenslåingsprosessen. Fellesnemnda og prosjektlederen skal forberede etableringen av et nytt kirkelig fellesråd for den nye kommunen.

Organisering og gjennomføring av sammenslåingen har mange likhetstrekk med sammenslåing av kommunene, bare i en mindre skala. En vellykket endringsprosess krever godt og tydelig lederskap, god informasjon og god involvering.

Prosjektleder bør kartlegge omfanget av oppgaver fellesrådene utfører. Innenfor de områdene hvor fellesrådene har ulike systemer og rutiner, bør det gjøres en grundig vurdering av hva som skal tas med videre i det nye fellesrådet.

Enkelte medarbeidere vil miste lederfunksjoner, andre vil kanskje få nytt arbeidssted. Kommunene har ofte ulike lønns- og arbeidsavtaler. Skal det nye fellesrådet ha betalt lunsj? Hva med lønnsnivåer, arbeidstidsordninger og andre goder i det nye fellesrådet?

Arbeidstakerne har mange interesser som må ivaretas på en god måte. Det er viktig med god involvering og medbestemmelse. Et partssammensatt utvalg er en god arena for å drøfte forhold som berører de ansatte.

Dersom kommunene som skal slå seg sammen tilhører hvert sitt prosti, vil det også bli en ny grenseoppgang prostiene imellom. Dette er også en prosess som skal finne en løsning.

Sammenslåingsprosessen er utfordrende og tidkrevende, men samtidig veldig lærerik og spennende. Enkelte ganger kan det være lurt å søke råd og utredningsbistand hos eksterne og uavhengige rådgivere.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!