Digitalisering handler ikke først og fremst om apper og avansert datateknologi, men om å sikre omfang og kvalitet av helt nødvendige velferdstjenester, skriver Inger Østensjø. Illustrasjonsfoto: Ivan Tostrup

Sammen digitaliserer vi kommunesektoren

Debatt. Tiden er for lengst moden til å øke hastigheten i digitalisering av de offentlige tjenestene. KS vil ha alle kommuner og fylkeskommuner med på laget. 
5.5 2017 08:36
Særlig kritisk for å lykkes, er at vi får etablert felles finansierings-ordninger.

Siden nesten alle velferdstjenestene til innbyggerne i Norge leveres av kommunene og fylkeskommunene, er det også de som sitter med nøkkelen til en vellykket digitalisering av offentlige tjenester.

Digitalisering må ikke bli enda et politisk moteord, et som alle bruker, men som nesten ingen egentlig skjønner betydningen av. Derfor er det viktig å understreke dette: Digitalisering handler ikke først og fremst om apper og avansert datateknologi for spesielt interesserte, det handler om å sikre omfang og kvalitet av helt nødvendige velferdstjenester for innbyggerne.

Folk lever lenger enn før, det er et viktig framskritt. Men det betyr også at flere vil ha behov for offentlige velferdstjenester over lengre tid. Dette betyr at vi må ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye metoder. Digitalisering gjør det nettopp mulig å løse samfunnsutfordringer på nye måter. Teknologiutvikling og digitalisering er derfor et kraftfullt virkemiddel for å øke kvaliteten og produktiviteten i kommunal sektor.

Digitalisering er blitt et politisk tema. Det er viktig, fordi politisk vilje er i seg selv avgjørende for at arbeidet skal prioriteres. Politikerne setter mål, prioriterer og avsetter ressurser.

I april 2016 la regjeringen fram Digital Agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet – Meld. St. 27 (2015–2016). I meldingen konkluderes det med at Norge har hatt en god utvikling for digitale offentlige tjenester og er ett av de mest digitalt modne landene i verden.

Samtidig viser undersøkelser at tjenestene kan bli mer brukervennlige. I den nylig framlagte Perspektivmeldingen 2017 – Meld. St. 29 (2016–2017) framgår det tydelig at framtidens velferdsoppgaver ikke kan løses uten innovasjon og effektivisering.

Gode, offentlige tjenester krever nye samarbeidsformer der innbyggerne involveres i utforming av tjenestene. Men gode tjenester til innbyggerne blir bare mulig dersom kommunal og statlig sektor samordner sine digitale løsninger og utvikler et sømløst tjenestetilbud. Det er en umulig oppgave for hver enkelt kommune og fylkeskommune å forholde seg til leverandører og statlige virksomheter hver for seg. Samordning, koordinering og samarbeid blir avgjørende. Her ligger KS’ viktige rolle.

Digitalisering av offentlige tjenester gir store gevinster for innbyggerne og har vært et prioritert område for KS’ arbeid i flere år:

  • Høsten 2015 vedtok hovedstyret i KS å styrke det interessepolitiske og strategiske arbeidet med digitalisering, samtidig som samarbeidet om utviklingsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner skulle videreføres.

  • I februar 2016 etablerte KS et digitaliseringsråd, KommIT-rådet. Det består av ledere i kommuner og fylkeskommuner, og er viktig som strategisk rådgiver for KS i digitaliseringsarbeidet.

  • Digitalisering og innovasjon er utpekt som ett av fire temaer som skal prioriteres i 2017, og vi er i ferd med å gjennomføre en vesentlig styrking av bemanningen innenfor digitalisering i KS.

Like før påske behandlet hovedstyret «Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017–2020». Strategien er overordnet og viser retning for arbeidet i kommunal sektor. Strategien tar utgangspunkt i satsingsområdene i Digital Agenda for Norge, og utpeker felles kommunale satsingsområder.

Vi øker nå innsatsen for å sikre at vi når fram til alle kommuner og fylkeskommuner. Ett av flere tiltak for styrket informasjon og deltakelse, er at vi nå etablerer egne nettsider hvor digitaliseringsstrategien med virkemidler, tiltak og verktøy blir lett tilgjengelig.

Nettversjonen vil også gi en oversikt og status for de felles kommunale prosjektene og tiltakene. Målet er at nettutgaven av digitaliseringsstrategien skal gi nødvendig informasjon og et godt grunnlag for kommunesektorens og den enkelte kommunes digitaliseringsarbeid.

Særlig kritisk for å lykkes, er at vi får etablert felles finansieringsordninger. Sammen med KommIT-rådet, og særlig de store bykommunene, utreder KS nå alternative finansieringsmodeller. Behovet for finansieringsmekanismer drøftes løpende med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og også med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Begge departementer anerkjenner behovet, og KMD påtar seg en aktiv rolle for å legge til rette for finansieringsløsninger der staten bidrar sammen med kommunesektoren.

KS’ hovedstyre vedtok like før påske å medvirke til etablering av én eller flere ordninger hvor utvikling og drift av felles digitale løsninger finansieres og gjennomføres innenfor en nasjonal ramme. Det haster med etableringen, derfor må det handles raskt!

Les også: KS må alle med

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!