Kun 8,4 prosent av pleie- og omsorgstjenesterne i hjemmet leveres av private aktører, skriver Vibeke H. Madsen, og oppfordrer til økning. Illustrasjonsfoto: Hartmut Schwarzbach, Argus/Samfoto

Mye å spare på private tjenester

Debatt. Kommunene kan spare over 4 milliarder i året på å la private levere mer hjemmetjenester.
29.6 2017 10:39
Økt bruk av private aktører vil gi brukerne valgfrihet, og bidra til gode og innovative tjenester.

Hjemmetjenester omfatter i hovedsak brukerstyrt personlig assistanse (BPA), praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet.

En rapport Oslo Economics har utarbeidet for Virke synliggjør en samfunnsøkonomisk verdi av økt bruk av private innen hjemmetjenester, i størrelsesorden 4,1 til 4,6 milliarder kroner i året. For perioden 2018–2030 vil dette tilsvare 57,9 milliarder totalt – det dobbelte av hva det kostet å bygge nye Ahus, St. Olavs sykehus og sykehuset i Østfold til sammen.

Kommunenes egne ansatte står for mesteparten av produksjonen av pleie- og omsorgstjenester i hjemmet, og kun 8,4 prosent av tjenestene leveres av private aktører.

Det er variasjon mellom fylkene og kommunene når det gjelder innkjøp av helse- og sosialtjenester til hjemmeboende. Fylkene med størst andel av private aktører er Akershus, Hordaland, Oslo, Sogn og Fjordane og Troms.

Rapporten viser at andelen går ned i en rekke kommuner, og at private aktører enkelte steder mister fotfestet. Virke mener dette er uheldig for de enkeltmenneskene som er brukerne av disse tjenestene, men også fordi samfunnet går glipp av en stor samfunnsøkonomisk gevinst.

Om lag 200.000 personer mottar hjemmetjenester i Norge i dag, altså rundt 3 prosent av befolkningen. Hele 44 prosent av disse er under pensjonsalder. Hjemmetjenester vil beslaglegge en økende andel av de samlete ressursene i framtiden. Derfor mener Virke at det er et særlig behov for innovasjon og alternative drifts- og tjenestemodeller på dette området.

Oslo Economics viser til at en tyngre vekting av pris relativ til tjenestekvalitet, kan være et hinder for å ta ut potensialet for samfunnsøkonomiske gevinster. En tyngre vektig av pris kan føre til seleksjon av useriøse aktører og sosial dumping, men også mindre innovasjon. Det blir mindre innovasjon dersom innovative tilbud som har potensial for å frambringe mer kvalitet per krone, ikke vinner fram i anbud. Virke vil derfor advare mot en slik praksis, og vi vil oppfordre til bruk av Norsk Standardkontrakter. Balanserte kontraktsvilkår bidrar til velfungerende innkjøpsmarkeder over tid.

Vi vil oppfordre kommuner og kommunale innkjøpsmiljøer til å øke bruken av private aktører innen hjemmetjenester. Det vil gi brukerne valgfrihet, og bidra til gode og innovative tjenester, men det vil også tjene kommunenes egen økonomi.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.