Norges Kommunerevisorforbunds slagord sier noe om forskjellene mellom kommunal revisjon og revisjon av private selskaper, mener Trond Finstad.

Angrep på kommunerevisjonen?

Debatt. Det trengs et lovverk som lar kommunerevisjonen revidere all ordinær kommunal virksomhet.
22.11 2017 10:11
Kommune-revisorer har nøyaktig samme utdanning som revisorer i private revisjonsfirmaer og samme krav som oppdrags-ansvarlige.

Det støyer rundt revisjonssjefen i Kommunerevisjon IKS, som eies av 12 kommuner i Valdres og Hallingdal. Bakgrunnen er at kommunerevisjonen ikke har lov til å revidere kommunal virksomhet når den er organisert som aksjeselskap.

Les også:

I Kommunerevisjon IKS er dette løst ved at det kommunale AS-et er revidert av revisjonssjefens personlige revisjonsselskap, men uten at oppdraget er tatt til inntekt der. Motivasjonen bak disse løsningene var at kommunerevisjonen skulle dekke alle kommunens områder. Uten å ta stilling til formalitetene i saken med Kommunerevisjon IKS, er det grunn til å peke på noen viktige momenter.      

Kommunerevisorer har spisskompetanse på kommuner og kommunal virksomhet. Det trengs fordi kommuner har et annet formål og er helt forskjellig fra private virksomheter. Det krever for eksempel spesialkompetanse på reglene rundt selvkost, momskompensasjon og anordningsprinsippet.

Utover det har kommuner et annet oppdrag enn privat virksomhet. Norges Kommunerevisorforbunds slagord «På vakt for fellesskapets verdier» sier noe om forskjellene mellom kommunal revisjon og revisjon av private selskaper.

I lys av dette er det merkverdig at kommunerevisjonen ikke har lov til å revidere heleide kommunale aksjeselskaper. Kommunerevisorer har nøyaktig samme utdanning som revisorer i private revisjonsfirmaer og samme krav som oppdragsansvarlige. I tillegg har flere samme autorisasjon som private revisorer.

Kommunerevisorer må kunne like mye om merverdiavgift, interne kontrollrutiner, regnskapsregler og kontroller som en revisor som reviderer et privat selskap, og må innhente den samme ekspertisen når han vurderer at det er nødvendig.

For å påta seg et slikt oppdrag, gjelder de samme reglene for vurdering av egen kompetanse, uavhengighet, habilitet og egnethet som for en privat revisor. Saken om Kommunerevisjon IKS handler også om at kommunerevisorer er utestengt fra å revidere ordinær kommunal virksomhet. 

Vi trenger kommunerevisjonen. Fagforbundet mener det trengs et lovverk som lar kommunerevisjonen revidere all ordinær kommunal virksomhet. Vi kan starte med en NOU om ny revisorlov, som nå er på høring. Her foreslås blant annet å videreføre reglene om autorisasjon som forskjellsbehandler praksis fra kommunerevisjon og privat revisjon.

At kommunerevisorers praksis ikke skal telle like mye som private revisorers praksis, begrunnes med et EU-direktiv. Det vil være overraskende om det ikke er handlingsrom i direktivet til å likestille praksisen, noe som bør følges opp i ny revisorlov.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.