Produksjonsutstyret til Hydros aluminiumsverk i Høyanger gir kommunen store inntekter i form av «maskinskatt». Foto:Helge Sunde, Samfoto/NTB scanpix

Galt å fjerne «maskinskatten»

Debatt. Dersom regjeringen gjør alvor av å fjerne den såkalte maskinskatten, vil det få alvorlige konsekvenser for norske kommuner.
7.11 2017 10:23
Forslaget innebærer også en omfordeling mellom stat og kommune.

De borgerlige partiene vil gjøre det slik at bedrifter betaler eiendomsskatt bare på bygninger og tomter, og ikke på utstyr som er knyttet til produksjonen og ligger inne i bygningene.

For selskaper som for eksempel Hydro, er det knyttet store verdier til det dyre produksjonsutstyret de sitter på. Mer enn 80 prosent av eiendomsskatten som Høyanger kommune tar inn, kommer fra «maskinskatten». Denne skatten har fått det litt tekniske navnet «verk og bruk» i regnskapssammenheng.

Forslaget vil få stor betydning for kommuner med tradisjonelle industribedrifter. Regjeringen bekrefter at produksjonsutstyr og -installasjoner for enkelte bedrifter så som Statoil og Hydro, utgjør det vesentlige av skattegrunnlaget.

Finansdepartementet har selv anslått at dette kuttet vil bety et økonomisk tap på om lag 800 millioner kroner. Selv om det legges opp til å innføre dette gradvis, vil det ha stor betydning, mener rådmannsforeningen i Fagforbundet.

Ifølge regjeringens forslag skal endringene ikke gjelde for vann- og vindkraftanlegg, men regjeringen bekrefter likevel at forslaget vil innebære at nettanlegg i all hovedsak blir fritatt for eiendomsskatt. Det samme gjelder teleanlegg og annen infrastruktur.

For andre verk og bruk foreslås det at «verk og bruk skal følge reglene som gjelder for næringseiendom». Dette er det samme forslaget som ble lansert i en høring om dette i september 2015. Også den gangen fikk forslaget kraftig motbør.

Regjeringen foreslår at regelendringene vedtas med en ikrafttredelse 1. januar 2019 – og med overgangsregler.

Samtidig anslår departementet at de statlige inntektene som følge av regelendringene vil øke med om lag 100 millioner kroner når de er fullstendig gjennomført. Forslaget innebærer med andre ord også en omfordeling mellom stat og kommune.

Det har vært bred enighet om at det er behov for en samlet gjennomgang av verdsettelsesreglene. Etter Fagforbundets fagforening for rådmenn og andre lederes syn, må lovendringer utredes på vanlig måte gjennom et lovutvalg hvor kommunesektoren blir representert.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.