– Det er viktig at kommunene får tilført kompetanse om hvordan de skal ta hensyn til klimatilpasning, skriver Anne Britt Leifseth. Bildet viser skader etter flommen i Odda i 2014. Foto: Magnus K. Bjørke

Kommunene har ansvaret for flom- og skredsikkerhet

Debatt. Ole Petter Pedersen skriver i Kommunal Rapport at kommunene bør få flomansvaret. Det har de allerede.
27.11 2017 08:25
NVEs bistand endrer ikke på kommunenes selvstendige ansvar.

At kommunene har ansvaret for flom- og skredsikkerhet, framgår blant annet av plan- og bygningsloven og sivilbeskyttelsesloven, som stiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyser med mer.

Les også: La kommunene få flomansvaret

NVE opplever at mange kommuner tar dette ansvaret på alvor og er aktive for å få utarbeidet både flom- og skredfarekart.

NVE er imidlertid enig med Pedersen i at flere kommuner bør ta tak i utfordringene, og at det er viktig at kommunene får tilført kompetanse om hvordan de skal ta hensyn til klimatilpasning. Derfor utarbeider NVE veiledningsmateriell og gjennomfører fagsamlinger for å hjelpe kommunene å ta dette ansvaret.

Pedersen spør videre hva arealplanleggerne skal gjøre, og mener at utbyggerne må være frustrerte. Det framgår helt klart av plan- og bygningsloven at kommunen har ansvar for at ny bebyggelse plasseres sikkert når det gjelder flom- og skredfare, og utbyggere må utrede og dokumentere dette i plan- og byggesaksprosessen. Det er ikke nødvendig med en prøveordning som Pedersen foreslår – dette er en allerede etablert ansvarsfordeling.

NVEs rolle i denne sammenhengen er å gi faglige råd til kommunen og bidra til å framskaffe kunnskapsgrunnlag. Blant annet har vi i samarbeid med Norsk klimaservicesenter utarbeidet fylkesvise klimaprofiler til hjelp i arealplanleggingen.

NVE har det statlige forvaltningsansvaret for forebygging av skader fra flom, erosjon og skred. Det innebærer at NVE gir faglig og økonomisk bistand til kommunene, og hjelper kommunene med å kartlegge og sikre de mest utsatte områdene der det er eksisterende bebyggelse og verdier.

Kommunene er i ulik grad berørt av forskjellige typer flom- og skredfare. Fra statlig side må vi prioritere de som har størst utfordringer. NVE gjør en risikobasert og helhetlig prioritering for hele landet, for å sikre at kommunene får mest mulig sikkerhet og samfunnsøkonomisk gevinst igjen for de statlige ressursene som brukes på flom- og skredsikkerhet.

NVEs bistand endrer imidlertid ikke på kommunenes selvstendige ansvar, og NVE har som mål å sette kommunene og samfunnet som helhet i stand til å håndtere flom- og skredfare i et endret klima.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.