Arbeidet med universell utforming blir enklere med nettverksarbeid, mener skribentene. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Godt samarbeid gir verdighet for alle

Debatt. Arbeidet med å gjøre våre lokalsamfunn universelt utformete er krevende, men vi ser at arbeid i nettverk fungerer.
11.12 2017 08:27
Vi går glipp av verdifulle ressurser hvis vi ikke klarer å tilpasse samfunnet til en mangfoldig befolkning.

I Norge ønsker vi oss et samfunn der alle kan delta. Universell utforming er avgjørende for å nå dette målet. Kommunene må være den drivende kraften i arbeidet, og gode samarbeidsarenaer der faginstanser, organisasjoner og kommunene jobber sammen, kan gjøre visjonen til virkelighet.

Universell utforming handler om å gjøre bygg, anlegg, transportsystemer, digitale løsninger og tjenester tilgjengelige for alle. Det handler om like muligheter.

Som nasjon er vi forpliktet av internasjonale menneskerettighetskonvensjoner til å arbeide for et universelt utformet samfunn og en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene. Vi går rett og slett glipp av verdifulle ressurser hvis vi ikke klarer å tilpasse samfunnet til en mangfoldig befolkning.

Deltakelse og likestilling er viktig gjennom hele livet. Kommunen har et sentralt ansvar: Barn skal ha mulighet til å gå på nærskolen, voksne skal ha mulighet til å komme seg til og fra jobb, og eldre skal kunne delta og bo lengst mulig hjemme.

Arbeidet med å gjøre våre lokalsamfunn universelt utformete er tverrgående, og det er krevende. Gode og inkluderende lokalsamfunn der alle kan delta, kommer ikke av seg selv. Arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming krever derfor samordnet innsats fra stat og kommune. KS, kommunesektoren og Bufdir jobber sammen for å utvide kunnskapsgrunnlaget for universell utforming og styrke nettverksarbeidet i kommunene.

Kommunene kan og vil lykkes i arbeidet med universell utforming. De kan også skape gode møteplasser, legge til rette for deltakelse og bidra til bærekraftige samfunn. For å oppnå dette, er det nyttig å ha kartlagt forholdene, og kunne vise til gode erfaringer fra andre kommuner.

I en ny spørreundersøkelse gjennomført av Norsk kommunalteknisk forening på oppdrag fra Bufdir, kommer det fram at 36 prosent av de 124 kommunene som svarte, har en plan for registrering av universell utforming i bygg og uteområder. I samme undersøkelse svarte 24 prosent at kommunen har en egen strategiplan for universell utforming.

Mange sitter alene i sin kommune og arbeider med universell utforming, men vi ser en positiv utvikling: 41 prosent av kommunene har en tverrfaglig prosjektgruppe som arbeider med universell utforming, og 29 prosent samarbeider med andre kommuner om universell utforming. Noe av dette skjer gjennom nettverksarbeid.

Nettverket for universell utforming drives av KS med faglig bistand fra blant annet Bufdir, og består i dag av 50 kommuner og fylkeskommuner som deler erfaringer og diskuterer utfordringer.

Nettverket er støttet av midler fra BLD og Bufdir. Resultatene av dette arbeidet er bedre metoder i kommunene for å øke tilgjengeligheten til eksisterende bygninger og uteområder i nærmiljøet.

Vi ser at nettverksarbeid virker. Antall medlemskommuner og -fylkeskommuner stiger årlig, og resultatene er gode. Kartlegging, god planlegging og tilskudd til kompetanseheving som nettverksmedlemmene kan søke på, fører til resultater.

Flere av fylkeskommunene har fulgt opp med å starte egne regionale nettverk. I tillegg har flere av kommunene kartlagt sine bygg og uteområder, noe som gir dem bedre oversikt over tilstanden i sin kommune. Slike kartlegginger er selve grunnsteinen i et systematisk arbeid for å prioritere og kunne gjennomføre oppgraderinger.

Gjennom flere års arbeid med kommunenettverk for universell utforming ser vi at etablerte møteplasser har en verdi, for deltakerne og for framgangen i kommunene. Å kunne møte noen som arbeider med de samme problemstillingene, det være seg tilgjengelige biblioteker, skoler, eller universelt utformete turstier, gjør arbeidet enklere. Sammen er det er mulig å finne de gode løsningene.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!