Befolkningsveksten ble lavere enn forventet blant annet på grunn av lavere innvandring og lavere fruktbarhet, ifølge SSB. Faksimile av Kommunal Rapport nr. 9

Juster gjerne SSB-tallene

Debatt. Befolkningsframskrivningene fra SSB er ingen fasit. Kommunene bør bruke sin lokalkunnskap og eventuelt justere dem.
21.3 2018 10:32
Kommunene har langt bedre forståelse og oversikt over hva som foregår lokalt.

Befolkningsframskrivningene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var hovedoppslag i forrige utgave av Kommunal Rapport, etter at befolkningsveksten i Norge ble lavere enn antatt i SSBs framskrivinger fra 2016.

Grunnen til avviket er først og fremst at innvandringen til Norge ble betydelig lavere enn framskrevet, men også at fruktbarheten har gått ned, slik at antall fødte ble lavere.

Avvikene for kommunene kan også forklares med at flyttemønstrene er endret, for eksempel som følge av oljenedturen på Vestlandet.

SSB oppfordrer kommunene til å bruke sin kunnskap om lokale forhold og eventuelt justere våre baner opp eller ned.

Når vi framskriver folketall i kommunene, legger vi i hovedsak til grunn at flyttemønstrene fortsetter på samme måte som i de siste ti årene. Dette gjør modellen vår mer transparent og enkel å forstå enn om vi skjønnsmessig skulle legge inn endringer i flytte- og migrasjonsratene for ulike regioner. Men i mange tilfeller vil jo flyttemønstrene inn og ut av en kommune forandre seg, for eksempel på grunn av endring i infrastruktur, arbeidsplasser eller boligbygging.

Landets 422 kommuner har langt bedre forståelse og oversikt over hva som foregår lokalt. Den overlegne kunnskapen de enkelte kommunene besitter om lokale forhold, bør derfor anvendes i planleggingsarbeidet. 

Befolkningsframskrivningene er ingen fasit, og fenomener som flyktningstrømmer eller fruktbarhetsendringer kan være vanskelig å forutse. Men likevel er det mye stabilitet i folkemengden.

Dersom vi måler hvordan befolkningsframskrivningene traff på folketallet i Norge – og ikke endringen i folketallet – blir inntrykket annerledes enn oppslaget i Kommunal Rapport gir inntrykk av: Avviket mellom framskrevet og faktisk folkemengde ved nyttår var på 0,6 prosent for Norge totalt. For 338 av landets 422 kommuner var avviket på under 2 prosent.

SSBs nye befolkningsframskrivninger blir publisert 26. juni i år. Selv om heller ikke disse vil bli noen fasit, mener vi de likevel vil være et nyttig utgangspunkt for planlegging nasjonalt og kommunalt – gjerne justert med kunnskap om lokale forhold.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!