Det er viktig at boligpolitikk lokalt blir et sentralt tema i arbeidet med å gjennomføre regjeringens mål, skriver Bente Johansen. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen, NTB scanpix

«Leve hele livet» i boligen?

Debatt. Hver enkelt selv må ta ansvar for å møte alderdommen i egnet bolig, men det er behov for tiltak for å få dette til.
11.6 2018 07:57
Det er behov for å bygge mange nye, gode boliger velegnet for eldre framover.

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har som mål at eldre skal bo trygt og godt i egen bolig. Målsettingen finnes også i stortingsmeldingen «Leve hele livet», men dessverre er boligpolitiske tiltak fraværende.

Tiltak for gode og trygge boliger må sees i sammenheng med god kvalitet på omsorgstilbudet. NBBL oppfordrer derfor regjeringen til å sette boligpolitikk for eldre på dagsordenen når «Leve hele livet» skal gjennomføres.

Det er viktig at hver enkelt selv tar ansvar for å møte alderdommen i egnet bolig, men samtidig er det behov for tiltak for å få dette til. Ikke minst gjelder dette beboere i blokk med begrenset mulighet til å endre boligen. De som bor på steder der det ikke finnes lettstelte boliger å flytte til, møter også utfordringer.

Mange eldre bor i blokker uten heis. Omsorgsbolig eller sykehjem kan bli alternativet for disse hvis det ikke installeres heis.

Siden heistilskuddet for én heis utgjør omtrent én sykehjemsplass – for bare ett år, bør det være mulig å prioritere tilskudd. Rammen er halvert de to siste årene, og Husbanken har i 2018 kun gitt tilskudd til knapt én av tre heiser det er søkt tilskudd til. NBBL mener derfor bevilgningen til etterinstallering av heis må styrkes betydelig.

NBBL mener det er behov for boliger som er en mellomløsning mellom ordinære boliger og omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Det bør etableres en ordning med trygghetsboliger som kan falle inn under det statlige investeringstilskuddet.

I kommuneproposisjonen for 2019 signaliseres det at det skal etableres et regionalt nettverk for implementering av «Leve hele livet». Det er viktig at boligpolitikk lokalt blir et sentralt tema i dette arbeidet. Husbanken som det viktigste statlige gjennomføringsorganet for bolig, bør også få en rolle.

Det er også behov for å bygge mange nye, gode boliger velegnet for eldre framover. For at de riktige boligene skal bli bygget, er det viktig med et godt samarbeid mellom kommunen og private aktører – og gjerne med støtte fra Husbanken både finansielt og faglig.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.