Tilgjengelighet til sjøen har vært viktig, men det store ønsket – en badebinge – er ikke realisert ennå, skriver Ann Louise K. Egeland. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Medvirkning gir resultater

Debatt. Med aktive brukerrepresentanter, interesserte politikere og gode arbeidsvilkår kan råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne få til forbedringer, slik vi har klart i Nøtterøy.
8.6 2018 11:20
Det er der folk bor, arbeider, går på skole og lever livet sitt at bedringen i livsvilkårene må skje.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er hjemlet i lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. Formålet med loven er at kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i saker som er særlig viktige for dem.

Rådet er et viktig instrument på lokalplan for å sikre rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er der folk bor, arbeider, går på skole og lever livet sitt at bedringen i livsvilkårene må skje.

I Nøtterøy kommune ble rådet vedtatt opprettet i mars 2006, og hadde sitt første møte i august samme år. Rådet konstituerte seg med brukerrepresentanter som leder og nestleder.

Det kan diskuteres hvorvidt rådet bør ledes av politiker eller brukerrepresentant. Med politiker som leder kan rådets saker letter komme «oppover i systemet», mens brukerrepresentanten har mer føling med hva brukerne og deres organisasjoner mener er viktig. Rådet har senere hatt politiker som leder.

Rådet fikk straks budsjett. Det dekker møtegodtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste, mat og befaringer. Møtene er på dagtid. Rådet i Nøtterøy har vært tilfreds med budsjettene, spesielt at det er mulighet til befaringer.

Befaringene har vært innen kommunen for å utforske hindringer for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi har også reist til steder utenfor kommunen for å få inspirasjon til nye tiltak, og medlemmene hat hatt mulighet for å delta på kurs.

De siste periodene har rådet i Nøtterøy hatt åtte medlemmer – tre politikere og fem representanter for brukerne. De tre politikerne representerer kommunes tre hovedutvalg. Dette er fordelaktig for rådets arbeid. Nå har rådet saksforberedende sekretær. Det er nødvendig om rådet skal få gjort sitt arbeid effektivt.

Tidlig tok brukerrepresentantene «ansvar» for ett av de tre hovedutvalgene. De fulgte med i sakene som ble behandlet, og var observatør på møtene når det var mulig. Slik ble rådets medlemmer kjent med den politiske behandlingen av sakene.

På møtene blir det tatt opp saker som skal opp i de tre hovedutvalgene i kommunen, ev. gir rådet uttalelse om dem. Rådet fremmer også saker overfor hovedutvalgene og administrasjonen. De politiske representantene orienterer om aktuelle saker for rådets arbeid. Det er jevnlig orienteringer fra deler av administrasjonen. Disse orienteringene er verdifulle, fordi rådets medlemmer blir kjent med kommunens administrasjon og arbeidsmåte, og administrasjonen får direkte kjennskap til funksjonshemmetes utfordringer.

Det har også vært orienteringer fra pasientombud, fra idrettsorganisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere. Igjen en toveiskommunikasjon.

Rådets arbeid har tatt utgangspunkt i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Rådets medlemmer, spesielt brukerne, har sjekket offentlige bygg og har uttalt seg om utbyggingsplaner for boligfelt, barnehager, skoler og kommuneplaner. Uttalelsene har blitt sendt til administrasjonen eller til politisk behandling.

Det har vært samarbeidet med Statens vegvesen om bussholdeplasser. Medlemmene gjorde en innsats med å sjekke tilgjengeligheten, hvordan den kunne bedres, og har hatt kontakt med busselskapet. Kirkene har vært besøkt. Det har ført til at Nøtterøy kirke har forandre benker slik at personer i rullestol slipper å sitte i midtraden.

Siden Nøtterøy har mange bademuligheter, har rådet arbeidet med tilgjengelighet til sjøen. Her har rådet lyktes en del, men det store ønsket – en badebinge – er ikke realisert ennå.

Rådet arbeider mye med å få i stand en lekeplass for alle barn, med lekeapparater som også passet for barn med funksjonsnedsettelser. I den anledning var rådet på befaring til Askim kommune. Lekeplassen er realisert etter godt samarbeid med kommunens tekniske etat.

Administrasjonen for helse og sosial er kontaktet om behovet for flere støttekontakter, avlastning for familier og boliger for unge. Det er ønskelig å få kultursektoren, idretten og arbeidslivet mer på banen.

Rådet har vært i kontakt med andre råd, med lokalaviser og lokalradio. Lokalavisa har vært med på befaringer, både før og etter at tiltakene har vært realisert.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Nøtterøy mener å ha medvirket til bedringer i forholdene for funksjonshemmete. Det har skjedd fordi rådet har hatt aktive brukerrepresentanter, interesserte politikere og god kontakt med administrasjonen.

Rådet har dessuten hatt gode arbeidsvilkår, godt budsjett og godt sekretariat. Dette er forutsetninger for at rådet skal lykkes i sitt arbeid.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.