Andøy kommune kan få inntil 150 millioner til arbeidet med omstilling etter nedleggelsen av flystasjonen – et arbeid som må løftes opp og synliggjøres, mener kronikkforfatterne. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Skattemillioner på spill

Debatt. Millioner i skatteinntekter står på spill i omstillingsarbeidet i Andøy, og det må løftes opp og synliggjøres.
29.8 2018 08:38
Dersom Andøy når målet i sin omstillingsplan, vil det utvilsomt gi ringvirkninger til andre næringer i kommunen.

Forsvaret skal ut av Andøy kommune, og det offentlige virkemiddelapparatet har nå rigget seg for å motvirke de uheldige lokale samfunnseffektene. Lykkes omstillingsarbeidet fullt ut, kan kommunen komme styrket ut av det. Gjennom omstillingsarbeidet kan kommunen hente inn to titalls millioner skattekroner.

Tradisjonelt har befolkningsprognosene til SSB vært brukt som grunnlag for å prognostisere skatt og rammetilskudd i budsjettprosessen til kommunen. Fordelen med SSB-prognosene er at de har det nasjonale perspektivet for alle kommuner i Norge under ett.

Den opplagte ulempen er naturligvis at SSB ikke fanger opp effekten av et igangsatt omstillingsarbeid i en kommune. Her ligger imidlertid nøkkelen til det nyutviklede verktøyet fordi kommuneøkonomi og konsekvensene av omstillingsarbeidet blir helintegrert i ett prognoseverktøy.   

Imidlertid har Innovasjon Norge og fylkeskommunene laget et nytt prognoseverktøy som er skreddersydd for å analysere konsekvensene for kommunene i ulike deler av omstillingsarbeidet. Den siste nyvinningen er en inkludering av KS’ prognosemodell for skatt og rammetilskudd. Dette åpner for mer helhetlige konsekvensanalyser av det igangsatte omstillingsarbeidet. 

Det forventede bortfallet av arbeidsplasser som framkom i konsekvensanalysen ved flytting av Andøy flystasjon, kvalifiserte for omstilling med «statlig ekstrainnsats». Dette innebærer en betydelig sum for å gjennomføre omstillingsarbeidet i kommunen. Det er antydet at kommunen kan få inntil 150 millioner til dette arbeidet, som ledes av Innovasjon Norge.

Etter en tidsplanlegging, er omstillingsarbeidet i Andøy kommune nå inne i gjennomføringsfasen. Den strategiske omstillingsplanen har satt mål om blant annet antall nye og sikrede arbeidsplasser skapt i løpet av perioden på seks år med omstillingsarbeid.

I planen har man også prioritert tre innsatsområder, eller næringer, hvor man har størst tro på at potensialet er relativt størst.

Det tre innsatsområdene er:

  1.  primærnæringer og havbruk,
  2.  reiseliv og opplevelse og
  3. teknologi og kompetanse.

I sum er ambisjonen å skape 350 nye arbeidsplasser over en seksårsperiode.

Dersom Andøy kommune når målet i sin omstillingsplan, vil det utvilsomt gi ringvirkninger til andre næringer i kommunen. Det vil videre påvirke behovet for arbeidskraft, som igjen påvirker flyttingen til og fra kommunen gjennom tilpasningen på arbeidsmarkedet.

Dette er komplekse sammenhenger som kan være krevende å modellere. For eksempel er det flere måter man kan ha klarering på arbeidsmarkedet; arbeidsledige i kommunen begynner i disse jobbene, arbeidskraften pendler inn fra andre kommuner eller de flytter inn fra andre deler av landet. Og flytter de inn, vil de også ha med seg familiemedlemmer til Andøy.

Hvilken av disse tre som vil være den dominerende tilpasningen framover, er vanskelig å spå. Historisk tilpasning kan si noe, for eksempel om kommunene er en del av arbeidsmarked eller ikke, indikerer om pendling er sannsynlig eller ikke. Prognoseverktøyet som er utviklet, legger opp til at man kan se på alle disse alternativene og analysere konsekvensene gitt de ulike forutsetningene. Dette gir scenario-baserte prognoseresultater som gir spennende og relevante analysemuligheter.

Så hva kan skje om omstillingsprogrammet klarer å realisere alle disse 350 arbeidsplassene? Jo, da vil det kunne gi 74 nye arbeidsplasser i ringvirkninger i andre næringer i kommunen, og en tilleggsbefolkning på 855 personer, om man antar at arbeidsplassbehovet dekkes gjennom tilflytting.

Boligbehovet vil videre kunne øke med 463 boliger. Det vil med andre ord få store positive samfunnseffekter for Andøy kommune.

Dette vil også påvirke kommuneøkonomien. I vedtatte økonomiplan for 2017–2020 har Andøy budsjettert med inntekter på rundt 340 millioner kroner årlig.

Utgiftssiden av budsjettet domineres naturligvis av helse, barnehage og skole.  Legger man den økte befolkningen på 855 personer til grunn som konsekvens av omstillingsprogrammet, så vil dette kunne gi 20 millioner i økte inntekter gjennom skatt og rammetilskudd til kommunen. Det er et betydelig beløp for en liten kommune. Til sammenlikning er det nesten nok til å finansiere de to skolene i Andøy (budsjettert til ca. 30 millioner i 2017).

Men mange vil kanskje lure på om det ikke er litt meningsløst å leke seg med disse talløvelsene. For det er jo kanskje lite sannsynlig at omstillingsprogrammet klarer å realisere alle de 350 arbeidsplassene, og i hvert fall at alle disse arbeidstakerne flytter til kommunen. Vi mener at disse prognosene er nyttige fordi det sier noe om mulig utfallsrom for kommunen framover.

Det står mange millioner kroner i økte skatteinntekter på spill i dette omstillingsarbeidet, og det må løftes opp og synliggjøres. Det er for viktig til å bli oversett.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.