– Våre medlemmer opplever daglig hvordan teknologien endrer innbyggernes forventninger, skriver Erik Kollerud. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud, NTB scanpix

Vi trenger en helhetlig digitaliseringsplan

Debatt. Offentlig sektor bør ligge i front i utviklingen av digitale tjenester.
6.8 2018 08:47
Utviklingen kan ikke overlates til småkonger som sitter på hver sin tue og finner opp hvert sitt hjul.

Rapporter som underbygger behovet for handlekraft og styring på dette feltet, er tallrike. En av de nyeste kommer fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Der understrekes behovet for høyere tempo og økt samordning av digitaliseringen i offentlig sektor.

«Lack of sense of urgency», er OECDs beskrivelse av situasjonen. Det kan oversettes med noe sånn som: «Manglende følelse for at det haster».

Delta er landets eneste partipolitiske uavhengige breddeorganisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting. Vi kjenner oss godt igjen i OECDs statusbeskrivelse, og er både bekymret og utålmodige. Våre medlemmer opplever daglig hvordan teknologien endrer innbyggernes forventninger.

Dessverre har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) rett når de konkluderer med at offentlige virksomheter ikke klarer å innfri disse forventningene. De utnytter heller ikke i tilstrekkelig grad de mulighetene digitaliseringen gir.

Enkelte offentlige virksomheter har endret sine arbeidsprosesser og laget tjenestene sine på nye og bedre måter. Andre har kun effektivisert eksisterende prosesser, og noen har ikke digitalisert sine tjenester i det hele tatt, skriver Difi på sine nettsider.

En ny rapport fra Rambøll, IT i praksis, bekrefter at potensialet for forbedring av offentlige tjenester gjennom digitalisering fortsatt er stort.

Brukt på riktig måte, vil teknologi løse mange av utfordringene vi står overfor. Eller sagt på en annen måte: Hadde det ikke vært for den såkalte 4. industrielle revolusjonen, hadde vi sett mørkt på bærekraften til velferdssamfunnet vårt i lys av befolkningsutvikling og økonomi.

Samtidig er det fare for at den teknologiske utviklingen skaper store økonomiske og sosiale ulikheter. Ekstremt klok styring må til for å sikre at teknologien utvikles og benyttes på menneskenes premisser og ikke omvendt. En offensiv politikk kan gi Norge en framtidsrettet posisjon og bidra til vekst på en bærekraftig måte. Delta mener at offentlig sektor bør være en motor og ligge i front i utviklingen.

Privat og offentlig sektor er gjensidig avhengig av hverandre. En sterk og velfungerende offentlig sektor er nødvendig for at næringslivet skal lykkes med det teknologiske skiftet.

Noen viktige stikkord er utdanning og forsking, infrastruktur, samfunnsplanlegging og -utvikling samt innkjøp. Offentlige tjenester må aktivt utvikles i takt med de teknologiske mulighetene, for å beholde sin legitimitet og for å sikre at vi har et rettferdig og bærekraftig velferdssamfunn også i framtiden.

KS skriver i en høringsuttalelse om OECD-rapporten at det er behov for tydeligere nasjonale grep for større grad av samhandling og koordinering både internt i staten og i kommunesektor og mellom staten, kommuner og fylkeskommuner.

Delta er hjertens enig. Utviklingen kan ikke overlates til småkonger som sitter på hver sin tue og finner opp hvert sitt hjul.

Det er, som OECD påpeker og KS støtter, behov for en helhetlig digitaliseringsstrategi for å styrke politikken, forene kreftene og koordinere styringen av digitaliseringsarbeidet.

Fra regjeringen har det til nå kommet mange festtaler og få konkrete grep. Den har langt fra utnyttet potensialet som ligger i den norske modellen. Et aktivt trepartssamarbeid med arbeidsgiveres og arbeidstakeres organisasjoner kan bringe oss et langt skritt videre. Vi venter på en invitasjon til strategiutvikling.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.