IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn får kritikk for omtalen av tolker som «ukvalifiserte». Foto: Terje Lien

Misvisende om tolketjenester

Debatt. Vi er kritiske til at IMDi betegner tolker som ikke er oppført i Nasjonalt tolkeregister, som ukvalifiserte.
8.10 2018 08:37

To av tre oppdrag går til ukvalifiserte tolker, skriver Kommunal Rapport, basert på opplysninger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Dette gir et meget misvisende bilde.

• Les presisering fra IMDi under innlegget

Bedriftene som er organisert i NHO Service og Handel, er enige med IMDi i at vi må bevege oss mot at flere blir en del av Nasjonalt tolkeregister. Det er likevel viktig å understreke at mange tolker som i dag ikke står i registeret, er velkvalifiserte og gjør en jobb som kundene er godt fornøyd med.

Tolkebransjen forventes å levere tjenester over hele landet, og er en kompleks bransje der det vil være tilnærmet umulig å nå 100 prosent gjennomførte tolkeoppdrag utført av tolker registrert i Nasjonalt tolkeregister.

Dette er grunnet i følgende forhold:

  • Det er få tolker registrert i Nasjonalt tolkeregister utenfor de store byene.
  • Det er flere språk der det ikke finnes registrerte tolker i Nasjonalt tolkeregister.
  • Halvparten av oppdragene bestilles mindre enn to døgn i forveien. 16 prosent av disse igjen ble bestilt med 8 timers varsel eller mindre.
  • Mer enn halvparten av oppdragene leveres på tre språk.
  • Oppdragenes lønnsramme er som regel gitt av rammevilkår bestemt av offentlige anbud.
  • 6 av 10 oppdrag foregår mellom kl. 10 og kl. 14 på hverdager.
  • 7 av 10 oppdrag har en varighet på én time eller kortere. De private leverandørene av språktjenester melder at det er sterk vekst i korte oppdrag.

Vi er kritiske til IMDis vinkling som likestiller at tolker ikke er oppført i tolkeregisteret med å være ukvalifiserte. Det er også en drøy, udokumentert påstand at dette skaper fare for liv og helse.

Vi er enige om at kvalitet i tolkeutøvelsen er viktig, men vil understreke at tolkebedrifter som er medlemmer i NHO Service og Handel, har gode rutiner for kvalitetssikring og bedriftsintern testing av tolker som ikke er i registeret. Vi arbeider gjerne sammen med IMDi for økt kvalitet og bedre arbeidsforhold for tolker.

Viktige brukere av tolketjenester er ansatte innen kommunehelsetjenestene, barnevern, PP-tjenester, skolevesen og andre som har behov for tolkebistand for å kunne yte helse- og velferdstjenester.

Et fellestrekk er at offentlige oppdragsgivere er avhengig av fleksibilitet for å kunne løse samfunnsoppdrag. Tre av fire tolkeoppdrag leveres av private, spesialiserte tolkebedrifter.

Bransjens arbeid med å øke andelen tolkeoppdrag utført av tolker i Nasjonalt tolkeregister kan dokumenteres. Det har vært en økning i andelen oppdrag levert av tolk i registeret fra 17 prosent i 2016 til 23 prosent i 2017.

Selv om andelen oppdrag som leveres med tolk fra registeret, er lavere hos de private enn de kommunale og offentlige leverandørene av tolketjenester, er det slik at de private i antall leverer flest oppdrag med tolker i registeret.

IMDi kommenterer 11. oktober:

IMDi vil presisere at vi ikke har omtalt personer som tar tolkeoppdrag for private tolketilbydere som ukvalifiserte i dette intervjuet. Overskriften «To av tre tolkeoppdrag går til ukvalifiserte» er redaksjonell og ikke et sitat fra IMDis direktør.

Vårt hovedpoeng er behovet for at offentlig sektor i langt større grad er bevisst sitt bruk av kvalifiserte tolker som er oppført i vårt landsdekkende register og som enten har statsautorisasjon, tolkeutdanning eller tospråklig test og kurs i tolkens ansvarsområde.

Vi har et løpende samarbeid med NHO og felles interesse av bedre arbeidsvilkår for tolker og muligheter for tolkeutdanning i flere språk.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!