Spekter er uenig med Unio – og med varslingsutvalget – i at et varslingsombud vil styrke varslervernet. Utvalget, som var ledet av Anne Cathrine Frøstrup, overleverte sin utredning til arbeidsminister Anniken Hauglie i mars. Foto: Magnus K. Bjørke

Et varslingsombud er ikke løsningen

Debatt. Et varslingsombud vil verken styrke varslervernet eller bidra til bedre oppfølging av det kritikkverdige forholdet det er varslet om.
7.12 2018 08:50
Det er ingen grunn til å etablere et nytt offentlig organ som skal jobbe isolert med varslingstemaet.

Unio-leder Ragnhild Lied tar til orde for at det etableres et eget varslingsombud. Spekter er uenig i dette, og mener at veiledningsfunksjonen heller bør legges til Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har allerede kompetanse på beslektede områder som psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, trakasseringssaker, konflikthåndteringsrutiner og andre spørsmål relatert til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Arbeidstilsynets metodikk er å påse på at arbeidsgiveren følger opp lederansvaret for slike forhold i virksomheten. En slik metodikk er også godt tilpasset varslingssaker som handler om at et antatt kritikkverdig forhold skal undersøkes og følges opp etter bestemte rutiner. I denne prosessen skal selvsagt også varsleren, og den eller de det eventuelt er varslet om, ivaretas på en god måte. Denne ivaretakelsesplikten har arbeidsgiveren allerede etter dagens lovverk.

Lied synes å mene at Arbeidstilsynet ikke står i en tilstrekkelig uavhengig posisjon til å kunne ha en rolle tilknyttet varsling. Dette er et underlig synspunkt, da Arbeidstilsynet etter sin virkemåte skal ha god kontakt både med arbeidsgiver og verneombud på en arbeidsplass for å sikre seg en bred forståelse av fakta i en sak.

Lied ser også ut til å frykte at Arbeidstilsynet ikke har tilstrekkelig med ressurser til å kunne påta seg en slik oppgave. Hvis dette er tilfellet, bør i så fall Arbeidstilsynet tilføres de nødvendige ressurser. Arbeidstilsynet er allerede styrket med øremerkede midler og er i disse dager godt i gang med å utvikle kompetanse og veiledningsmateriale sammen med partene i arbeidslivet.

Det er ingen grunn til å etablere et nytt offentlig organ som skal jobbe isolert med varslingstemaet, løsrevet fra virksomheten der varslingssaken har oppstått. Dette vil etter Spekters syn verken styrke varslervernet, eller bidra til noen bedre oppfølging av det kritikkverdige forholdet det er varslet om.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.