Hvis den folkevalgte kontrollen skal fungere, må det være åpenhet og tilgjengelighet også når det gjelder kontrollutvalget, skriver Rune Tokle. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke

Demokrati fordrer åpenhet og tilgjengelighet

Debatt. Jeg vil oppfordre alle kontrollutvalg til å ta en gjennomgang av hvordan de presenteres utad. Er det mangel på informasjon, ta det opp med kommunen!
2.4 2019 11:15
Vi ønsker synlige kontrollutvalg som tar initiativ, og er spydspisser i den kommunale egenkontrollen.

I valgperioden som når går mot slutten, er det mange saker man skulle vært foruten. Jeg tenker her på saker som går på tilliten løs. Saker der det er uregelmessigheter og misligheter. Saker der det er mangel på politisk styring og der fellesskapets midler blir sløst bort.

At slike saker skal forsvinne, er ren ønsketenkning. Men: Det må være et mål å redusere antallet slike saker, og samtidig sørge for at de som dukker opp, blir håndtert på en betryggende måte.

Mer fokus på den kommunale egenkontrollen vil forhåpentligvis bidra til dette. Den nye kommuneloven legger til rette for det. Antall medlemmer i kommunenes kontrollutvalg øker fra tre til fem.

En annen endring er at kontrollutvalget skal kunne gjøre undersøkelser hos andre virksomheter som utfører oppgaver for kommunen.

Men det er ikke nok at loven legger til rette økt vekt på kommunal egenkontroll og kontrollutvalgets plass i denne. Kontrollutvalget må ville det selv! Helst må kommunestyret og kommunens politiske ledelse ville det også, men kontrollutvalget må i hvert fall ville det. Ellers skjer det ikke noen forandring – bortsette fra de formelle endringene som ligger i den nye kommuneloven.

Kommunal Rapports reportasje om kontrollutvalgenes synlighet viser at av landets kommuner, er det 17 som ikke har spor av kontrollutvalget på sine nettsider. Mange kommuner har ingen oversikt over medlemmene i utvalget eller hvilke saker som skal opp til behandling – eller som har vært behandlet.

Demokrati fordrer åpenhet og tilgjengelighet. Det skal være mulig for innbyggerne å kontakte sine politikere og få innsyn i de saker som deres folkevalgte behandler. Hvis den folkevalgte kontrollen skal fungere, må det være tilsvarende åpenhet og tilgjengelighet når det gjelder kontrollutvalget.

Jeg vil oppfordre alle kontrollutvalg til å ta en gjennomgang av hvordan de presenteres utad. Er det mangel på informasjon, ta det opp med kommunen!

Norges Kommunerevisorforbund mener dette er viktig. Vi ønsker synlige kontrollutvalg som tar initiativ, og er spydspisser i den kommunale egenkontrollen. Vi skal gjøre vårt for å bedre rammevilkårene, blant annet gjennom å komme med innspill til høringsutkastet til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift.

Men den viktigste jobben gjør kontrollutvalgene selv ved å kreve at utvalget presenteres på lik linje med andre utvalg i kommunen. Der har dere vår fulle støtte!

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.