Rådmann Margrethe Hagerupsen sier hun for ca. tre år siden - altså etter nyttår 2013/14 - erklærte seg inhabil i saken om kontrakten med selskapet hvor rådmannens sønn er involvert. Men kommunen har ikke dokumentert at inhabiliteten er behandlet politisk, og bare at spørsmålet har vært håndtert i 2015. Foto: Lisa Rypeng

Forklaringsproblemet i Lenvik

Kommentar. Manglende dokumentasjon på egne påstander er det største problemet til ordfører og rådmann i Lenvik.
10.5 2017 10:25
Når verken ordfører eller rådmann dokumenterer påstandene om at saksbehandlingen har vært korrekt, er det de som har et problem med troverdigheten

Hva visste og gjorde rådmann Margrethe Hagerupsen i tilknytning til at det lille firmaet Visit Senja (den gang kalt Slåttebakken Helse) fikk et oppdrag som over 3,5 år ga 15 millioner kroner i inntekt – uten at firmaet hadde kvalifisert helsepersonell som ansvarlig for et omfattende helsetilbud til en tilsynelatende mer og mer ressurskrevende bruker? Spørsmålet er sentralt i Lenvik-saken, ettersom firmaet som fikk oppdraget er tett knyttet til rådmannens sønn. Thomas Hagerupsen eier boligen som firmaet har benyttet til tjenesten. Han har også vært selskapets talsperson. Han eier dessuten et annet firma sammen med eieren av Visit Senja. Visit Senjas inntekter fra kommunen har vokst og vokst.

Rådmannen hevdet tidlig overfor Kommunal Rapport at hun for «ca. tre år siden» – altså i 2014 – meldte seg inhabil. Ordføreren stiller seg helt og fullt bak rådmannen.

Problemet er bare at kommunen ikke har dokumentert denne påstanden. Tvert imot. Lenvik kommune har bare utlevert ett eneste dokument som sier noe om rådmannens inhabilitet. Brevet er fra august 2015 – altså for halvannet år siden. Da hevder kommunen overfor et konkurrerende firma til Visit Senja at rådmannen hadde erklært seg inhabil og at politikerne skulle behandle tilsvarende saker framover.

Hvem som har fattet vedtaket framgår ikke av brevet. Politikerne kunne også valgt å vedta at slike saker skulle ha en setterådmann. Noe dokumentasjon på hva politikerne faktisk vedtok skulle være prosedyrene framover, har vi ikke fått. Lenvik kommune har fått rikelig med tid til å dekke disse hullene i deres egen dokumentasjon.

Innkjøp av helsetjenester i Lenvik

Kontrollutvalget og kommunerevisjonen i Lenvik gransker en kontrakt som har gitt selskapet Visit Senja AS (tidligere Slåttebakken Helse og Anders Hanssen photography) nærmere 15 millioner kroner på 3,5 år.

Rådmannens stab inngikk kontrakten og sto for forlengelsene. Det til tross for at rådmannens sønn har vært involvert i virksomheten, som talsperson for selskapet og eier av boligen som brukes til tilbudet.

Selskapet har ikke hatt tilsyn fra kommunen, til tross for at det ifølge Lenviks rutiner skal føres tilsyn med private helse- og omsorgsforetak to ganger i året.

Kontrakten gjelder rusomsorg for én ung mann. Den ble gitt som en direkte anskaffelse.

Rådmann Margrethe J. Hagerupsen sier hun ikke har hatt noe med saken å gjøre. 

Tvert imot har ikke kommunen dokumentert at det har vært én eneste politisk behandling av avtalen mellom Lenvik og Visit Senja før i februar 2017, da politikerne sa opp avtalen med umiddelbar virkning. Politikere vi har snakket med, kan heller ikke huske noen behandling. Hukommelsen er ikke god nok dokumentasjon for oss, selvsagt – men det finnes ingen publiserte vedtak i helseutvalget som støtter kommuneledelsens forklaringer.

I mellomtiden har avtalen med selskapet blitt forlenget av administrasjonen. Det er også stikk i strid med rådmannens og ordførerens forklaringer.

En mulig forklaring på avviket mellom dokumentasjonen og kommunens påstander kan være at dokumentasjon har blitt borte, eller ikke er publisert. Det er i så fall svært lite tillitvekkende til den samme ledelsen.

Helt umiddelbart virker en slik forklaring også lite sannsynlig. Hvorfor skulle dokumentasjon som ville styrket kommunens forklaring og kanskje betydelig endret innholdet i saken, holdes skjult?

En annen mulig forklaring er at det rådmannen og ordføreren hevder, rett og slett ikke stemmer. Som Kommunal Rapport dokumenterte i vår første artikkel om Lenvik-saken, er det ulike forklaringer fra forskjellige kilder på rådhuset om hvorvidt kommuneledelsen fra starten av visste at rådmannens sønn var involvert i Visit Senja. Igjen er muntlige forklaringer ikke nødvendigvis god nok dokumentasjon, men det åpner i alle fall for et spørsmål om hvem som egentlig husker rett.

Kontrakten ble tildelt høsten 2013, og det er forståelig at ikke alle husker hva som skjedde da. Men det er bare nok et argument for at kommunen må ha stålkontroll på egen dokumentasjon. Når verken ordfører eller rådmann dokumenterer påstandene om at saksbehandlingen har vært korrekt, er det de som har et problem med troverdigheten.

Det var kommunerevisjonens brev til kommunen på nyåret i år som satte fart i saken, og nå er det også revisjonen som skal granske videre. Det er viktig at mandatet for granskingen er omfattende nok til at vi får svar på nettopp om kommuneledelsens handlinger i 2013 og videre framover var gode. All skriftlig dokumentasjon må undersøkes. Men det vil overraske meg om det dukker opp ny dokumentasjon, siden kommunen har vært ute av stand til å legge den fram i den perioden vi har jobbet med saken.

I forkant av at Kommunal Rapport publiserer denne kommentaren har vi gitt både rådmann og ordfører anledning via e-post til å dokumentere når rådmannen første gang kjente seg inhabil og om de kan dokumentere noen politisk behandling av kontrakten med selskapet som i dag heter Visit Senja, før 2017. Vi har ikke fått svar innen kommentaren ble publisert knapt to døgn senere.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.