– Våre barn skal forberedes på et samfunn hvor mye vil være annerledes enn i dag, påpeker kronikkskribentene. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun, NTB scanpix

Skolens nye verdigrunnlag må tas i bruk

Kronikk. En ny, overordnet del av læreplanverket skal sikre at skolen også i framtiden kan være vår viktigste samfunnsbygger. Men den må tas i bruk – av lærere, ledere og folkevalgte. 
6.9 2017 13:24
Skolen skal bidra til at alle som bor i dette landet, føler at vi hører til og hører sammen.

Skolen er én av de viktigste fellesarenaene vi har i vårt samfunn. Den når alle – enten du kan spore slektstreet ditt 250 år tilbake her i Norge eller du kom fra Tikrit for to år siden.

Skolen skal både være dagsaktuell og ta vare på en kjerne som står over tid, felles verdier og et fundament av kunnskap. 

Våre barn skal forberedes på et samfunn hvor mye vil være annerledes enn i dag. Bekymringsfulle utviklingstrekk i verden – økt polarisering, ekstremisme og kunnskapsforakt – vitner om at skolens samfunnsbyggende rolle er viktigere enn noen gang.

Den overordnete delen – verdier og prinsipper for grunnopplæringen – erstatter den generelle delen av læreplanverket og prinsipper for opplæringen.

Den generelle delen ble skrevet i 1993. Norge og verden har endret seg mye på de 24 årene. Det er på tide at vi nå får et nytt dokument som aktualiserer skolens verdigrunnlag.

Felles verdiplattform

Utgangspunktet for overordnet del er det mandatet som ligger i opplæringslovens formålsparagraf, som er vedtatt av Stortinget på tverrpolitisk grunnlag.

Overordnet del utdyper verdigrunnlaget i formålsparagrafen og prinsippene for arbeidet med elevens læring, utvikling og danning og skolens praksis. Den omfatter opplæringen elevene får helt fra 1. klasse til de avslutter videregående opplæring.

De felles verdiene bygger på kristen og humanistisk arv og tradisjon, og de er forankret i menneskerettighetene. Demokrati, likeverd og likestilling er verdier som er kjempet fram gjennom historien. De forutsetter at alle mennesker skal ha like muligheter.

Skolen skal bidra til at alle som bor i dette landet, uavhengig av bakgrunn, livssyn, hudfarge, seksuell legning eller utdannelse, føler at vi hører til og hører sammen. Elevene skal lære å verdsette mulighetene som mangfoldet gir. Respekt og omsorg for andre og for samfunnet er forutsetninger for at vi skal leve gode liv også i framtiden.

Elevene skal utvikle evne til kritisk tenkning og etisk bevissthet. De skal også få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang som stimulerer til nytenkning og entreprenørskap.

Overordnet del skal være et kompass

Overordnet del skal være en felles plattform for å videreutvikle grunnopplæringen. Den skal gi føringer for fagfornyelsen og levendegjøres i arbeidet med fag og kompetansemål. Kommuner, fylkeskommuner, skoleledere og lærere har et felles ansvar for at arbeidet med hele læreplanverket ligger til grunn for skolens praksis.

Det gir alle som jobber med og i skolen er stort ansvar, men det gir også fantastiske muligheter. Det er viktig at verdigrunnlaget er kjent og blir tatt i bruk på alle nivåer i skolesamfunnet – i profesjonsfellesskapet når lærerne planlegger undervisningen, i samarbeid med hjemmet, i rektorkollegiet når skolenes kompetanseutvikling planlegges, og i kommunestyrene når skolenes måloppnåelse og praksis vurderes og nye vedtak skal fattes.

For lærere vil den overordnete delen fungere som et kompass når de skal forstå og tolke læreplanene i fag. Vi håper den vil bli drøftet og reflektert over i alle de ulike profesjonsfellesskapene som nå skal i gang med Norges viktigste arbeid!

Lærere må hele tiden gjøre krevende avveininger mellom hensynet til den enkelte elev og hensynet til fellesskapet – mellom å støtte og stille krav, mellom skolehverdagen her og nå og arbeidet med å forberede for framtiden. Det enkelte fag må ses i lys av det som står i den overordnete delen av læreplanen.

Profesjonsfellesskapet er derfor – og må være – i en kontinuerlig prosess med å reflektere over hvordan de realiserer de overordnete målsettingene med opplæringen i sitt virke. For det er gjennom det daglige møtet mellom elever og lærere at skolens brede formål blir til virkelighet, og at de verdiene som skolen skal stimulere og utvikle hos barn og unge kan bli en del av samfunnet. 

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!