Illustrasjon: Sven Tveit

KS kan gjøre en forskjell

Kronikk. KS er aktøren som skal koordinere felles digitaliseringsprosjekter for kommunesektoren og for samhandling med staten. I 2018 må vi alle levere.
15.12 2017 09:27
2018 blir året som bekrefter om kommunene får til å digitalisere i fellesskap eller ikke.

Nok et år nærmer seg slutten. 2017 har vært et spennende år for å forberede økt grad av felles kommunal digitalisering.

Storbynettverket anbefalte KS våren 2017 å etablere et «kommunalt digitaliseringsfond» med faglig forankring og koordinering i KommIT-rådet. Bakgrunnen var et ønske om å få fortgang i den digitale utviklingstakten i kommunesektoren. De største kommunene mente at alle kommuner og fylkeskommuner burde inviteres med og bidra med et engangsbeløp. Det ville sikre bred forankring av et «robust» finansieringsfond.

KS henvendte seg høsten 2017 til alle landets kommuner og fylkeskommuner, og de ble invitert med i den felles finansieringsordningen.

På rekordtid er DigiFIN i ferd med å bli ett av kommunenes viktigste virkemidler i det felles digitaliseringsløftet. DigiFIN vil bidra til å realisere nye, felles digitale tjenester til innbyggere og næringsliv og gi kommunene tilgang til felles funksjonalitet og verktøy. Og ikke minst: Kople sammen digitale tjenester på tvers av kommune og stat.

De første tjenestene rulles ut i disse dager ved at www.helsenorge.no-plattformen lanserer de første kommunale helsetjenestene (innen pleie og omsorg, senere helsestasjon).

Dette etterfølges av felles kommunale sosialtjenester på www.nav.no og deretter andre tjenesteområder. Kommunene har respondert positivt og støtter invitasjonen. Kommunaldepartementet legger midler i ordningen, og det samme gjør KS’ hovedstyre.

2017 ble en felles mobilisering. 2018 blir året en må levere. KS har nå sammen med kommunene etablert et redskap som gjør KS til den aktøren som skal koordinere de felles utviklingsprosjektene for kommunene og samhandling mellom kommunene og staten.

Utviklingen og omstillingen går raskt, og KS må nå levere samtidig på mange områder. Kommuner, som andre aktører, er utålmodige, og forventningene er store.

KS må få den enkelte kommune til å forstå hva felles digitalisering og felles løsninger virkelig betyr for oss. KS må organisere informasjon, kommunikasjon, forankring og spredning på en helt annen måte, og med større tempo enn tidligere.

For å lykkes, må KS sørge for at alle parter er informert og forstår hva som utvikles av nye innbyggertjenester, og når nye funksjonelle løsninger er tilgjengelige for dem. Det er mange aktører med ulike behov; kommuner, leverandører, statlige samhandlingsaktører m.fl.

Kommunikasjon, informasjon, forankring og eierskap til fellesutvikling er en nøkkel for å lykkes. Dette arbeidet må tas på alvor. Hvis ikke fortsetter mange i ulike retninger.

KS må øke utviklingstakten. KS må få flere prosjekter opp i fart samtidig, slik at kommunene som takker ja til å være med på DigiFIN, raskt får nytte av ordningen. Jo mer som blir tilgjengelig av nye tjenester for den enkelte kommune, desto lettere er det å beholde lojaliteten til ordningen og få alle med. Hvis en lykkes, vil det øke sannsynligheten for at ordningen også framover prioriteres som strategisk virkemiddel.

Det er viktig at KS bevisstgjør seg at suksesskriteriet for ordningen er at tilgangen til løsningene er enkel, og at kommunene med særdeles begrenset innsats gjøres i stand til å ta imot dem.

KS trenger en distribusjons- og innføringsstrategi. Det må også etableres en egnet infrastruktur som det operative arbeidet kan skje i.

Denne infrastrukturen kan samtidig anvendes til å lytte av reelle behov fra kommunene, slik at nye prosjekter og løsninger etableres med utgangspunkt i brukerbehov. Pengene er nå på bok, prosjektene og behovene er kjent. Nå må farten opp.

KS må etablere et robust rammeverk for hvordan prosjektene som utvikles, overleveres for drift, forvaltning og videreutvikling.

Når fellesløsninger er ferdig utviklet, testet og pilotert, vil de bli gjort tilgjengelige for alle kommuner. De skal samtidig forvaltes, driftes og videreutvikles. Forvaltningen må settes inn i en helhetlig struktur, basert på klare forvaltningsstrategier innenfor et felles rammeverk.

Vi kommuner må sammen bidra til at KS utvikler de rette prosjektene som dekker våre behov, til nytte for våre innbyggere og næringsliv. Vi må også organisere oss slik at vi kommuner samarbeider om nye prosjekter, og får felles tilgang til nye verktøy og teknologier som sikrer at vi ikke utvikler parallelle prosjekter der det ikke er nødvendig.

2018 blir året som bekrefter om kommunene får til å digitalisere i fellesskap eller ikke. Vi kommuner har en viktig rolle gjennom å forstå, ta imot, samarbeide og være lojale mot fellesløsningene og den felles strategien. Men KS må informere, kommunisere, utvikle, levere og bygge et robust rammeverk for de felles løsninger og innbyggertjenester til nytte for hele Kommune-Norge.

Det er et stort arbeid som ligger foran oss. Sammen lykkes vi best med å bygge nye, digitale kommunetjenester. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.