Ordfører Bjørn-Ole Gleditsch (t.h.) i Sandefjord frykter millonregning hvis reglene endres slik at kommunen der tjenestene tilbys, må betale. Sandefjord er vertskommune for stiftelsen Signo Vivo, som gir tilbud til døve fra hele landet. Bent Müller-Nilsen er seksjonsleder der. Foto: Magnus K. Bjørke

Logisk at vertskommunen tar regningen

Leder. Det er på tide å oppheve forskriften om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester. 
27.4 2017 08:15

Det har vært år med usikkerhet om hvem som skal betale når en bruker etter institusjonsopphold blir boende i kommunen der hun eller han har fått et tilbud hjemkommunen ikke kunne gi. Er det kommunen som opprinnelig sendte en av sine innbyggere til kommunen med spesialtilbud som skal betale, eller er det vertskommunen for institusjoner og private tilbud som skal bære kostnadene for tjenestene denne innbyggeren måtte trenge videre i livet?

Det er viktig å få en tydelig avklaring. Derfor er det bra at regjeringen endelig foreslår oppheving av forskriften, som sier at vertskommunene kan kreve refusjon fra hjemkommunen hvis brukeren blir boende i vertskommunen etter institusjonsopphold.

Å rendyrke prinsippet om at det er kommunen vi bor i som skal betale, er ryddig. At det er enkelt å forholde seg til, er bra. At vertskommunen skal betale, vil også være i tråd med andre bestemmelser som nå gjelder – og slik sett være logisk.

Høyesterett fastslo for en måned siden at forskriftshjemmelen for kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester ikke har hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven. Dette er i tråd med konklusjonen fra Helse- og sosialdepartementet tilbake i mars 2014, om at vertskommunene ikke hadde rett til refusjon. Departementet kunngjorde dette i brev til alle kommuner og fylkeskommuner. Folkeregisterloven sier dessuten at alle skal melde flytting til den kommunen de faktisk bor i.

Mange gode argumenter peker altså mot at den kommunen folk velger å bo i, skal betale for de tjenestene de måtte trenge. Samtidig er det viktig å se utfordringene det vil kunne skape for enkelte kommuner å oppheve forskriften. Som vi skriver i denne avisa, frykter Sandefjord at kommunen skal sitte igjen med millionregning dersom regjeringens forslag blir gjennomført. KS har argumentert for at en økonomisk overgangsordning vil være hensiktsmessig. Det støtter vi. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.