Kommunal Rapport er kritisk til at regjeringen vil fjerne oppfordringen om å være romslig i praktisering av meroffentlighet fra kommuneloven. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke

For vag informasjonsplikt

Leder. Gjennom regjeringens forslag til ny kommunelov, kan vi øyne styrking av det kommunale selvstyret. Men vi savner tydelige krav til informasjon og innsyn.
22.3 2018 08:58
Det bør understrekes at kommunene skal legge forholdene til rette for offentlig innsyn.

Det er på høy tid å få lovfestet det kommunale selvstyret, etter grunnlovfestingen for to år siden. Det er en naturlig oppfølging når Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå foreslår dette i ny kommunelov. Denne delen av forslaget til lovvedtak bør gå glatt gjennom i Stortinget.

Like lite kontroversielt bør det være å utvide informasjonsplikten for kommunene til å gjelde kommunal aktivitet som skjer i private eller ulike kommunale samarbeid og selskaper, slik regjeringen går for. Informasjon er avgjørende for at innbyggerne skal delta i lokaldemokratiet. Derfor er det logisk at kommunenes informasjonsplikt også må omfatte virksomhet i selvstendige rettssubjekter, som utfører oppgaver for kommunen.

Denne utvidelsen av informasjonsplikten har et klart flertall av høringsinstansene støttet, framgår det av proposisjonen fra regjeringen til Stortinget sist fredag. KS er blant dem. Det er bra.

Flere høringsinstanser mener imidlertid at informasjonsplikten er for vag og uforpliktende, noe også kommunelovutvalget har pekt på. De mener, som det forrige kommunelovutvalget, at «ønsket om arbeidsro og frykt for kritikk, ikke bør få undergrave innbyggernes krav på å bli holdt orientert», som det står i proposisjonen.

Både utvalget og regjeringen ønsker uansett at formuleringene skal være slik at kommunene selv skal kunne bestemme. Vi mener det bør understrekes at kommunene skal legge forholdene til rette for offentlig innsyn i forvaltningen, og er derfor kritisk til at regjeringen vil fjerne fra kommuneloven oppfordringen om å være romslig i praktisering av meroffentlighet.

Informasjonsplikten bør ha en sentral plass i strategien hos enhver kommune. Og temaet hører opplagt hjemme når departementet skal gjennomføre informasjons- og opplæringstiltak for kommunene fram til loven trer i kraft.

Når den tid kommer, er det bra at regjeringen har lagt vekt på systematisk oppbygging og klart språk. Det vil i seg selv være et godt bidrag til å styrke lokaldemokratiet at både folkevalgte og andre kan forstå det som står i loven.

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.