Tillit kan ikke erstatte kontroll verken i helsetjenesten eller andre deler av kommunens virksomhet, mener Kommunal Rapport. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge, NTB scanpix

Tillit kan ikke erstatte kontroll

Leder. Kommunale ledere må vise sine ansatte tillit og gi dem rom for å bruke sin kunnskap og kompetanse, men det blir feil å tro at tillit kan erstatte kontroll.
23.8 2018 08:48
Rådmenn som baserer seg kun på tillit til sine medarbeidere, bør ikke sove godt om natta.

Tross alle gode intensjoner, skjer det feil både i tjenesteproduksjonen og saksbehandlingen i kommunen. I de alvorligste sakene innebærer det fare for liv og helse, eller for miljøet. Saksbehandlingsfeil kan gå ut over rettssikkerheten til den enkelte, personvernet eller prinsippet om at borgerne skal behandles likt.

I veldrevne kommuner tar rådmannen sitt ansvar på alvor; gjennom et fungerende internkontrollsystem og ved å oppmuntre de ansatte til å føre avvik, for så å bruke meldingene til å lære og forbedre tjenestene.

Rådmannens internkontrollansvar er lovfestet, selv om den enkelte rådmann står nokså fritt når det gjelder utførelsen. Men de som baserer seg kun på tillit til sine medarbeidere, bør ikke sove godt om natta.

Kommunestyret har kontrollansvar overfor administrasjonen, med kontrollutvalget som spydspiss. Utvalgenes praksis og kompetanse varierer kraftig. De trenger både opplæring og et godt samarbeid med administrasjonen for å utføre sine oppgaver og ikke minst – respekt for den viktige oppgaven de har.

Norges Kommunerevisorforbund satte de folkevalgtes kontrollrolle på dagsordenen under Arendalsuka, under tittelen Tillit og kontroll – to sider av samme sak?

«Hvilken innvirkning på tilliten i lokalsamfunnet har saker der det kan reises tvil om (…) prosesser har vært åpne og demokratiske?», spør daglig leder i forbundet, Rune Tokle, retorisk i et innlegg om samme tema i vår avis.

Kontrollutvalgsleder Gunnar Topland i Grimstad deltok på møtet i Arendal og ga et svar på det. Han fortalte om hvordan tilliten hadde forvitret der, som følge av faktafeil eller at sannheten ble underkommunisert.

 – Man blir skeptisk til alt som ikke kan dokumenteres, og det vil gjerne føre til mer omfattende kontroll enn det som ellers ville vært nødvendig, sa Topland ifølge Grimstad Adressetidende.

En undersøkelse KS fikk gjort i 2016, viste at kommunestyrene er passive når det gjelder å stille krav til begge kontrollinjene; rådmannen og kontrollutvalget. Tilsynsansvaret ble sjelden satt systematisk på dagsordenen, og opplæringen av både kontrollutvalget og øvrige folkevalgte var for dårlig, het det.

Heller ikke kontrollutvalgets ansvar kan erstattes med tillit. Utvalget må settes i stand til å utføre sitt arbeid på måte som styrker befolkningens tillit til kommunen. Det krever samarbeidsvilje og åpenhet fra rådmannens side. Tillit i folket er i begge parters interesse.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.