Det er beklagelig at Solberg-regjeringen foreslår å senke taket på kommunal eiendomsskatt, mener Kommunal Rapport. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Kommunal skatt må avgjøres lokalt

Leder. Det må være opp til kommunene selv å bestemme om de skal ha eiendomsskatt og hvor høy den skal være – innenfor rammen Stortinget allerede har gitt.
11.10 2018 08:36
Kommunene bør ikke få mindre råderett over den viktige eiendomsskatten.

Hvis Solberg-regjeringen virkelig mener at det lokale selvstyret har verdi, og at vesentlige beslutninger bør tas nettopp her, rimer det dårlig å innsnevre kommunenes mulighet til å bestemme over eiendomsskatten. Det er beklagelig at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for neste år foreslår å senke taket på kommunal eiendomsskatt.

Den aktuelle endringen fra dagens 7 til 5 promille, vil faktisk bety mye for en kommunes handlingsrom. Det kan være snakk om betydelige millionbeløp for kommuner som blir fratatt muligheten til å bruke eiendomsskatt med samme virkning som nå. I tillegg til begrensningen av eiendomsskattens størrelse, foreslår regjeringen å innføre begrensning for verdifastsettelse av eiendom. Dette er ikke tillitvekkende.

Dette framstår ganske annerledes enn argumentasjonen regjeringen har brukt for så vel kommunereform som regionreform. Gjennomgangsmelodien har vært at vi trenger større og mer robuste enheter for å takle både oppgaver og beslutninger framover.

Når regjeringen snakker varmt om et levende lokaldemokrati, bør det selvsagt innebære at lokalt folkevalgte må kunne beholde dagens mulighet til å råde over en så sentral oppgave som å skaffe inntekter til god nok velferd via eiendomsskatt.

Det er i hver kommune at innsikten i hva kommunen trenger normalt vil være størst. Det viser seg at selv motstandere av eiendomsskatt flere steder mener det tross alt er riktig å ilegge denne skatten på kort eller lang sikt, på grunn av lokale behov. Det er logisk. Dette mener Kommunal Rapport det vil være klokt å akseptere.

Eiendomsskatt ligger naturlig til lokalpolitikerne å bestemme. Like naturlig er det å la innbyggerne avgjøre i neste valg om de folkevalgte er tilliten verdig.

Kommunene bør ikke få mindre råderett over den viktige eiendomsskatten. Den er et vesentlig virkemiddel for å kunne gi innbyggerne gode tjenester, der lokalpolitikerne mener det er formålstjenlig. Et levende lokaldemokrati trenger ikke mindre frihet. Styrket frihet kan derimot stimulere til positivt lokaldemokratisk engasjement. Det vil klart være et gode. Norge er tjent med et tydelig og sterkt lokaldemokrati. Å redusere kommunenes mulighet til å hente inn eiendomsskatt er en dårlig idé.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.