Det ligger i sakens natur at lokalpolitikerne normalt er best skikket til å ivareta behovene der de bor og kjenner forholdene best, mener Kommunal Rapport. Illustrasjonsfoto: Fridgeir Walderhaug

Vis tillit til det lokale selvstyret

Leder. Når et samlet storting har vedtatt at den nye kommuneloven skal «fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret», må rikspolitikerne følge opp med tillit til lokalpolitikerne.
22.11 2018 08:50
Det kan variere noe fra kommune til kommune hvordan de forskjellige tjenestene bør tilrettelegges.

Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse. Da kan det selvsagt oppleves frustrerende for dem som skal være drivende nettopp i lokaldemokratiet, å bli styrt av spesifikke krav om likeverdige tjenester uavhengig av bostedskommune – i rikspolitikeres hjertesaker.

Det ligger i sakens natur at lokalpolitikerne normalt er best skikket til å ivareta behovene der de bor og kjenner forholdene best. Gitt ulike forhold kommunene imellom, kan det variere noe fra kommune til kommune hvordan de forskjellige tjenestene bør tilrettelegges. Tjenestene kan stadig være gode og de kan også gi effekt i tråd med nasjonale mål.

Ifølge undersøkelser KS har fått gjort siste året, øker ikke bindende bemanningsnormer og formelle kompetansekrav kvaliteten på tjenestene, slik kommunene ser det.

By- og regionforskningsinstituttet NIBRs undersøkelse i seks kommuner i vår viste at kommunene mener slike normer har negativ effekt på kommuneøkonomi, ressursbruk og tjenestekvalitet, omstilling og innovasjon. KS har intervjuet ledergruppene i åtte andre kommuner i høst. Resultatet her trekker i samme retning, og responsen herfra skal ha gjenklang i regionale rådmannsutvalg og KS-styrer.

De som mottar tjenestene, nemlig innbyggerne som gruppe, er ikke direkte representert her. Beslutningstakerne i Kommune-Norge må imidlertid forutsettes å se innbyggernes behov. De er selv også innbyggere, selvfølgelig.

Det er interessant å se sammenfall mellom resultatene av undersøkelsene fra kommunehold og regjeringens perspektivmelding, der vurderingen er at slike normer låser kommunene og begrenser innovative løsninger.

Ut fra dette er det naturlig at KS-styreleder Gunn Marit Helgesen nå ber rikspolitikerne stole på at lokalpolitikerne er like opptatt av gode velferdstjenester som dem. Hovedstyret i KS mener tiden er inne for debatt om lokalt selvstyre på partienes landsmøter til våren. Det er en god utfordring til partiene i forkant av kommune- og fylkestingsvalget. Det er ikke unaturlig om lokalpolitikerne går i bresjen her, slik Helgesen også oppfordrer til.

«Det kommunale selvstyret bør ikke begrenses mer enn nødvendig for å ivareta nasjonale mål», heter det i den nye kommuneloven. Når vi ønsker et levende lokaldemokrati, følger det helt naturlig å ligge unna begrensninger fra riksnivå, som et klart utgangspunkt. Rikspolitikerne bør vise at de stoler på lokalpolitikerne.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.