Dårlig oppvekst i kommunale boliger

Politikk. Kommunale boliger er trekkfulle, trange, fuktige og har generelt dårlig standard. I slike boliger bor barn store deler av oppveksten.

Til tross for at kommunale boliger skal være midlertidige, viser det seg at mange barn bor i slike boliger over lengre tid. I snitt bor barn i kommunale boliger i fem år, mens noen har bodd der så lenge som 18 år.

Beregninger viser at mer enn 20.000 barn i Norge bor i kommunale boliger.

I en undersøkelse NOVA-forskerne Anne Skevik og Kari Stefansen har gjort blant beboere i kommunal boliger, har 17 prosent av barna bodd i slik bolig hele livet. 42 prosent av barna mellom 10 og 12 år har bodd hele sin skolealder i kommunal bolig.

- Få av disse barna har eget rom. De har sjeldnere med venner hjem, og de har ikke et skjermet sted å gjøre lekser, påpeker Skevik.

Mens 90 prosent av barn mellom 10 og 12 år i vanlige familier har eget rom, er det bare 27 prosent i samme aldersgruppe i kommunale boliger som har eget rom.

Skevik og Stefansen har analysert intervjuer med 1.627 familier i lavinntektsgruppen, det vil si med en inntekt på mindre enn 60 prosent av medianinntekten, og sammenlignet dette med en kontrollgruppe. De fant at hele 80 prosent av dem som bor i kommunale boliger, har noe å utsette på sine boforhold.

Boligen er for liten, har fukt, er trekkfull og for kald eller holder en dårlig materiell standard. I tillegg er de som bor i kommunale boliger mer plaget av nabostøy eller trafikkstøy enn andre familier. I gruppen «normalfamilier» har 60 prosent ingen problemer med boligen sin.

- Resultatene gjelder for hele landet. Dette er ikke et utpreget Oslo-fenomen, sier Skevik.

Hun forteller at mange av de familiene som bor i kommunale boliger, har sammensatte problemer og få ressurser. Det er en stor andel innvandrerfamilier og enslige mødre i denne gruppen.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.