Her er kommunene du likner mest på

Kommunebarometeret. Hvilke kommuner likner mest på hverandre? Her finner du Kommunal Rapports nyeste sammenlikning med basis i økonomi, geografi og demografi.
Ill.foto: Colourbox.com

I forbindelse med målingen Kommunebarometeret har Kommunal Rapport de siste årene målt hvilke kommuner som likner mest på hverandre år for år. I stedet for bare å bruke kommunegruppene slik de er definert av Statistisk sentralbyrå, har avisa brukt en del ulike nøkkeltall for å sammenlikne kommunene.

Nederst i saken finner du kartet som gir oversikt over hvem din kommune ser ut til å likne mest på.

De fleste indikatorene er hentet fra Kommunaldepartementets grønne hefte i statsbudsjettet for 2018.

15 ulike kriterier er brukt for å identifisere hvem kommunene likner mest på.

Økonomi: Korrigert inntektsnivå (inkludert eiendomsskatt, effekt av redusert arbeidsgiveravgift og utbytter), utgiftsbehov og skatteinntekter per innbygger.

Demografi: Folketal, endringer i folketallet de tre siste årene, andelen av befolkningen som er småbarn, elever og gamle (delt på 67-79 år, 80-89 år og 90 år og eldre) og opphopningsindeksen i inntektssystemet (som skal fange opp noen sosiale forskjeller i befolkningen).

Geografi: Areal, folketetthet, reiseavstand sone og krets (elementer i inntektssystemet).

De ulike indikatorene har forskjellig vekt. Korrigert inntekt og folketall er satt som klart viktigste element for å vurdere om kommunene likner hverandre, eller ikke.

Trønderkommuner likner mest

Om vi ser på hvilke kommuner som havner på «likner mest»-listene, er det Hemne og Meldal som hyppigst går igjen. Begge er i 52 tilfeller blant de 20 kommunene som likner mest på andre kommuner. I motsatt ende finner vi Hvaler, som bare er på én «liker mest»-liste (Røros).

I beregningene har Kommunal Rapport brukt de 422 kommunene som finnes fra 1. januar neste år. Korrigert inntektsnivå er beregnet basert på hver enkelt kommunes korrigerte inntekt, justert for andel av totalomsetning (brutto driftsinntekter) for den nye kommunen.

Tvillingbyene Drammen og Tønsberg

Med indikatorene som er valgt ut, er det Drammen og Tønsberg som likner mest på hverandre i hele Kommune-Norge. Kommunene har et omtrent likt utgiftsbehov, tilnærmet samme korrigerte inntektsnivå og skatteinntekter, ganske lik demografi og geografi. Drammen har en del større sosiale utfordringer og er noe større enn Tønsberg - det er de to indikatorene som skiller mest.

Haugesund og Kristiansund, Arendal og Sarpsborg, Asker og Bærum og Lørenskog og Skedsmo er de andre “tvillingkommunene” som likner mest på hverandre, basert på de 15 nøkkeltallene i beregningen.

Bortsett fra Utsira som er ganske ulik de fleste kommuner, er det Hammerfest som skiller seg mest ut målt mot andre. Kommunen som likner mest er Øygarden i Hordaland. Begge er kommuner med store kraftinntekter. Utgiftsbehovet er også relativt likt, og deler av demografien matcher hverandre. Men det er også veldig store forskjeller mellom disse kommunene. 

Klikk på kommunene på kartet for å se nøkkeltallene som er brukt, og hvilke 20 som kommunen likner mest på.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.