Norges Kommunerevisorforbund er ikke imot autorisasjonskrav til kommunale revisorer, men da må de ha samme muligheter som private til å få det, mener skribentene. Illustrasjonsfoto: Signe Dons, NTB scanpix

Like krav – like muligheter

Debatt. Hvis det skal stilles samme krav til autorisasjon for kommunale som private revisorer, må de få samme mulighet til å få godkjent sin praksis.
14.5 2018 10:52
Kommunal revisjon er underlagt kontinuerlig kontroll fra sine oppdragsgivere, som er kommune-styrene.

I Kommunal Rapport 25. april etterlyser Per Hanstad i Den norske Revisorforening (DnR) at det stilles samme krav om autorisasjon for kommunale revisorer som for private revisorer.

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har ikke noe imot at det stilles slike krav, men Hanstad hopper bukk over et viktig poeng, nemlig at det i dag ikke er likebehandling av praksis fra privat og kommunal revisjon.

Dagens lovverk krever at for å bli statsautorisert revisor, må man i tillegg til den formelle utdanninga ha tre års praksis som revisor – der minst ett år må være fra privat revisjon. Dette gjør det er umulig for en revisor med praksis fra kommunal revisjon å bli statsautorisert revisor – med mindre vedkommende slutter i den kommunale revisjonen for å skaffe seg praksis i privat revisjon.

Hanstad er som medlem av revisor- og regnskapsførerlovutvalget en del av det flertallet som foreslår en videreføring av denne forskjellsbehandlinga. Det samme har DnR sagt i sitt høringssvar til utvalgets innstilling.

Vårt motto er «Like krav – like muligheter», ikke som Hanstads: «Like krav – ulike muligheter».

Videre sier Hanstad at NKRF hadde vanskeligheter med å uttale seg om en sak i Valdres, og at det er bukken som passer havresekken.

For det første vil vi slå fast at vi ikke hadde vanskeligheter med å uttale oss. Vi brukte tid på å gå inn i den aktuelle saken, og uttalte oss om det vi mente var sakens realiteter.

Det er videre sånn at også DnR vil måtte havne i situasjoner der de må uttale seg om egne medlemmer. Vi har ikke behov for å mistenkeliggjøre DnR av den grunn.

I Norge står det kommunale selvstyret sterkt. Forslaget til ny kommunelov bekrefter dette, og det foreslås også at det kommunale selvstyret skal lovfestes. Det virker derfor ekstra sterkt når DnR snakker ned den kontrollen folkevalgte organer utfører.

Sannheten er at kommunal revisjon er underlagt kontinuerlig kontroll fra sine oppdragsgivere, som er kommunestyrene. I tillegg har vi en egen foreningsbasert kvalitetskontroll, som også DnR har for sine medlemmer.

Det er også viktig å huske på at kommunal revisjon ikke bare er regnskapsrevisjon. Det er også forvaltningsrevisjon, som krever annen kompetanse. NKRF kontrollerer begge deler, og har ingenting imot at det blir etablert et statlig tilsyn med kommunal revisjon. Men da må også de regnskapsrevisorene som jobber i kommunal revisjon, og som har den samme kompetansen som de som jobber i privat revisjon, få sin praksis godkjent og kunne bli statsautoriserte eller registrerte revisorer.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.