KS har i sin høringsuttalelse til varslingsutvalgets rapport lagt vekt på opplæring for å sikre god håndtering av varsler, skriver Tor Arne Gangsø.

KS støtter et godt varslervern

Debatt. KS mener at et godt ytringsklima og en god kultur for håndtering av varslingssaker er viktig for å avdekke og stoppe kritikkverdige forhold.
29.10 2018 09:06
KS foreslår å styrke Arbeidstilsynets veilednings-
ressurser fremfor et varslerombud.

Det er derfor underlig at Ragnhild Lied, leder av Unio, antyder at KS ikke støtter et godt varslervern i et innlegg i Kommunal Rapport.

KS mener at avdekking av kritikkverdige forhold har en verdi for samfunnet, og at varslingsreglene må legge til rette for mest mulig trygg varsling. Varslingssaker bør også behandles på lavest mulig nivå. Så langt er KS og Unio enige.

• Les også:
Praktiseringen av varslingsreglene er utfordringen (debatt)
Lite offensivt om varsling fra KS (leder)

KS erkjenner også at håndteringen av varslingssaker er utfordrende. Vi har imidlertid noe ulikt syn på hvordan håndteringen kan bli bedre.

KS har i sin høringsuttalelse til varslingsutvalgets rapport lagt vekt på opplæring av både ledere og arbeidstakere for å sikre god håndtering. Det er virksomheten selv som har ansvar for å stanse det kritikkverdige forholdet og ivareta både varsleren og den det er varslet om. Virksomhetene må settes bedre i stand til dette ved hjelp av kompetanse og et tydelig lederansvar for å skape et godt ytringsklima.

I tillegg ser også KS at det i enkelte saker kan være behov for veiledning og støtte til de involverte partene. Vi mener Arbeidstilsynets veiledningstjeneste, som allerede er etablert, kan dekke dette behovet. KS foreslår derfor å styrke Arbeidstilsynets veiledningsressurser fremfor et varslerombud, som Unio går inn for.

KS mener et ombud med oppgaver slik som foreslått av varslingsutvalget, i praksis vil gripe inn i både arbeidsgiverrollen og lederansvaret. Skriftlig saksbehandling hos ombudet vil være tidkrevende, og det kan hindre at saken kan løses på lavest mulig nivå uten at det går for lang tid.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!